Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω

Πληροφορίες προγράμματος

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω

(Μέτρο 2.8 «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικότητας Ομάδων Πληθυσμού» του ΕΠΑΝ)
Α' Κύκλος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς τηςΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τουΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τις λοιπές επιλέξιμες δραστηριότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν
οι γονείς οικογενειών, άνδρες και γυναίκες, με τρία τέκνα και άνω, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι προστατευόμενο, όπως ορίζεται από το Νόμο 2238/1994  Άρθρο 7 «περί προστατευομένων μελών» και οι οποίοι  δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2006 και μετά.

Δηλαδή, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, έχουν οι γονείς των οποίων ένα από τα τρία ή περισσότερα τέκνα τους είναι:
α) Ανήλικο και άγαμο
β) Ενήλικο άγαμο το οποίο δεν έχει υπερβεί το εικοστό  πέμπτο της ηλικίας του και απουσιάζει  σε αναγνωρισμένη  σχολή ή σχολείο του  εσωτερικού ή του εξωτερικού 
γ) Άγαμο τέκνο το οποίο δεν έχει υπερβεί το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του  και παρακολουθεί   δημόσιο μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο
δ) Άγαμο τέκνο το οποίο δεν υπάγεται στις προηγούμενες περιπτώσεις β και γ, εφόσον  υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία
ε) Τέκνο άγαμο ή διαζευγμένο ή που τελεί σε κατάσταση  χηρείας, εφόσον  παρουσιάζει  αναπηρία  εξήντα επτά  τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση  ή φυσική αναπηρία

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
ο εξοπλισμός, η διαμόρφωση χώρου, και οι άϋλες δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση με τη προβολή και προώθηση της Επιχείρησης καθώς και την υποβολή του φακέλου και τη στήριξη της υλοποίησης της επένδυσης.

Η διάρκεια της υλοποίησης του έργου δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες μετά από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140.000 €. Κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 30.000 €.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα εγκριθούν, εφ’ όσον κάνουν χρήση δανείου θα δύναται να τύχουν εγγύησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.

Για το πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), που σημαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα αυτό αθροιστικά σε μια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 €.
Οι όροι του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κλπ.)θα παρουσιαστούν αναλυτικά στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος.

Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηματικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες από την Προδημοσίευση του Προγράμματος 12/03/2007.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό του προγράμματος πατώντας εδώ.


(αναδημοσίευση από http://www.eommex.gr )

Η ημερομηνία στα ληγμένα προγράμματα αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Παρασκευή, Μάιος 18, 2007
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ