Επενδυτικά Δάνεια – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ : Νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας με 500 εκατομμύρια για ΜμΕ

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ). Επίσης το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΠΙΧ 3
ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Στο πλαίσιο του ταμείου Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προϋπολογισμού €500 εκ. σχεδιάζεται καταρχήν (Α’ Φάσης ανάπτυξης) η υλοποίηση δύο διακριτών χρηματοδοτικών προϊόντων (Sub-Funds), τα οποία εναρμονίζονται με τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας, όπως ορίζονται στους στόχους πολιτικής των αναπτυξιακών προγραμμάτων και είναι συμβατά με τους ειδικούς στόχους της μελέτης.

Ταμείο Δανείων

Το Ταμείο Συγχρηματοδότησης Δανείων του ΤΕΠΙΧ 3 αφορά στην παροχή δανείων επενδυτικού σκοπού για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και με την επένδυση κεφαλαίων κίνησης επενδυτικού σκοπού, με τη συγχρηματοδότηση Ταμείου ΧΟ ύψους 60-40. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου έναντι αυτής των Τραπεζών θα επιφέρει σημαντική μείωση στο επιτόκιο και στις απαιτούμενες εξασφαλίσεις με άμεσο αποτέλεσμα την διεύρυνση του συνόλου των ωφελούμενων επιχειρήσεων.
Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης χωρίς κλαδικούς/περιφερειακούς περιορισμούς (εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας της αλιείας).

Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη: 200εκ. ευρώ Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποτελεί ένα εργαλείο εγγυήσεων χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο κάλυψης (first loss portfolio guarantees). Ο στόχος είναι το Ταμείο αυτό να αποτελέσει μια σταθερά στην χρηματοδοτική στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητα των μικρών, πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (νεοφυών, νεοσύστατων και υφιστάμενων) καλύπτοντας μέρος του ρίσκου της Τράπεζας με την παροχή της εγγύησης για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου οι Τράπεζες αναλαμβάνουν τη χορήγηση περισσότερων δανείων, με την υποχρέωση της μείωσης του κόστους δανεισμού αλλά και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων. Η προστασία θα αφορά χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο καταβολής καταπτώσεων εγγύησης (Capped Guarantee Portfolio). Απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, χωρίς κλαδικούς / περιφερειακούς περιορισμούς (εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας και ο τομέας της αλιείας).

Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη: 300εκ. ευρώ Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στη Β φάση ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα υλοποιηθούν δύο επιπλέον διακριτά χρηματοδοτικά προϊόντα (Sub-Funds). Ανάλογα με την πρόοδο των δύο πρώτων ειδικών ταμείων (εγγυήσεων, δανείων) δύναται ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ να ενισχυθεί ή να αναδιαρθρωθεί αντίστοιχα ώστε να κατανεμηθεί και στα υπόλοιπα υποταμεία.

Ταμείο Μικρο-χρηματοδότησης

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χορηγήσει χαμηλότοκα δάνεια ύψους 3.000€ έως 25.000€ τα οποία απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και δυνητικούς επιχειρηματίες (άνεργους, γυναίκες και νέους κλπ) που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Θα χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. Οι μικροπιστώσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση, mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη), ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του δανειολήπτη. Το ποσό του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδυτικές δαπάνες.

Δικαιούχος: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Tαμείο QUASI-EQUITY
Το Ταμείο στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος επενδυτικών στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προτάσεις για τη σύσταση και διαχείριση σχημάτων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510-85030, 26510-93470

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας