Διαγωνισμοί Προμηθειών Δημοσίου

Δείτε εδώ όλους τους ανοιχτούς διαγωνισμούς δημοσίου.

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών από διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ), σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων.

Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το Δημόσιο, προκειμένου να καταλήξει στο προϊόν της επιλογής του, πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιώτες, το Δημόσιο δεν πηγαίνει από έμπορο σε έμπορο για να βρει τη οικονομικότερη προσφορά, αλλά καλεί τους προμηθευτές, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους.

Οι κρατικές προμήθειες, ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων, των “συμβάσεων των προμηθειών του δημοσίου”. Οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχή και των προμηθευτών.

Με βάση τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κρατικές προμήθειες:

 • H αρχή της δημοσιότητας. Κατά την αρχή αυτή, οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της δημοσιότητας δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες προμηθειών εξαιρετικά χαμηλής αξίας, που ορίζονται ρητά από τον Νόμο.
 • Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών. Η όλη διαδικασία της διακήρυξης, επιλογής του προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσίου πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ισχύουν συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επίσης οφείλουν να είναι κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των όρων του διαγωνισμού μετά την προκήρυξή του. Οι όροι του διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν μόνο κατόπιν της αποδοχής ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζομένων (αναλυτικότερα βλ. κεφάλαιο 17). Γενικά, η αρχή της διαφάνειας παραβιάζεται όταν, κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού κάποιος ενδιαφερόμενος που δεν συμμετέχει, προβεί στην ακόλουθη διαπίστωση: “με τους νέους όρους που θέτει ο φορέας θα μπορούσα κι εγώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό”.
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι του διαγωνισμού δεν είναι δυνατό να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή κάποια κατηγορία επιχειρήσεων της ίδιας χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ σε αγορές προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Αντίστοιχη κατεύθυνση αποκτούν και οι δημόσιοι διαγωνισμοί στην Ελλάδα.

Οι υποβολές των προσφορών γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την διεξαγωγή Διαγωνισμών, την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, την αξιολόγηση, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον κλειστό διαγωνισμό εξελίσσεται σε δύο φάσεις και είναι η ακόλουθη:

Α) Αρχικά ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία είναι μία γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μαζί με έναν φάκελο ‘’ικανότητας’’, που περιγράφει το προφίλ της εταιρίας.

Β) Όσοι επιλέγονται με βάσει τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους διακήρυξης και καλούνται να υποβάλλουν πλήρη προσφορά, δηλαδή κατάθεση τιμών, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.

Στο πλαίσιο του κλειστού διαγωνισμού οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, μέσα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, να ορίσουν τον κατώτατο και ανώτατο αριθμό προμηθευτών που σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Ο αριθμός αυτός δεν πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε (5) και μεγαλύτερος από είκοσι (20).

Οι κλειστοί διαγωνισμοί έχουν διαφορετικές προθεσμίες για κάθε μία από τις δύο φάσεις τους:

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ως την ημέρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 37 ημέρες -συντμούμενες σε 15, σε περίπτωση επείγοντος- από την αποστολή της ανακοίνωσης στην ΕΕ. Για διαγωνισμούς που δεν υπόκεινται σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προθεσμία είναι 20 ημέρες – συντμούμενες σε 10- από τη δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.

Από την ημέρα κοινοποίησης της πλήρους διακήρυξης στους επιλεγέντες και της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς, μέχρι την υποβολή αυτής, πρέπει να μεσολαβούν 40 ή 20 ημέρες, ανάλογα με το ύψος της προμήθειας. Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να συντμηθούν σε 10 ημέρες σε επείγουσα περίπτωση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων ορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Είναι οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά (όπως π.χ. τα επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας, τις διαστάσεις, το υλικό, τη συσκευασία, τη σήμανση) του αγαθού προς προμήθεια, ώστε αυτό να προσδιορίζεται αντικειμενικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές δε μπορούν να αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν, ούτε ονομαστικά ούτε ‘’φωτογραφικά’’. Για τις περιπτώσεις ειδών για τα οποία υπάρχουν εγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή εθνικά πρότυπα προσαρμοσμένα στα ευρωπαϊκά, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι βάσει των προτύπων αυτών. Επίσης επιτρέπεται και η χρήση άλλων διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων, όπως π.χ. κατά ΕΛΟΤ, κατά DIN, κατά BS, κτλ. Προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή των προμηθευτών από άλλες χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης, προβλέπεται ένα σύστημα ‘’ισοτιμίας’’ των προτύπων.

Κάθε φορέας του Δημοσίου μεταβιβάζει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού στη ΓΓ Εμπορίου, η οποία ελέγχει, τροποποιεί όπου απαιτείται και δίνει την τελική έγκριση για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές του Δημοσίου μπορεί να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 • Συνεταιρισμοί
 • Ενώσεις προμηθευτών
 • Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι προσφορές των προμηθευτών υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στη διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους που αυτή ορίζει. Υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε φάκελος περιέχει:

Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε διακήρυξη (εγγυητική επιστολή, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κ.α.)

Β) Χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντας εμφανώς τον σχετικό τίτλο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

 • Α’ ομάδα: τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης
 • Β’ ομάδα: τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης

Τα ακριβή δικαιολογητικά σχετικά με την ικανότητα του προμηθευτή ορίζονται από την εκάστοτε διακήρυξη.

Γ) Χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντας εμφανώς τον σχετικό τίτλο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. Εάν η εκτέλεση του διαγωνισμού εκτείνεται χρονικά σε περίοδο άνω των 12 μηνών, προβλέπεται στην προσφορά συγκεκριμένος μηχανισμός αναπροσαρμογής της τιμής και όχι διαπραγματεύσιμος.

Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να δώσει ορισμένες εγγυήσεις με τη μορφή εγγυητικής επιτολής. Σχετικά προβλέπονται οι εξής:

 • Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό (συνήθως 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία επιστρέφεται μετά την κατακύρωση ή την λήξη ισχύος της προσφοράς του προμηθευτή.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ).
 • Εγγύηση προκαταβολής (στο ύψος που συμφωνείται), αν η σύμβαση προβλέπει την προκαταβολή στον προμηθευτή του 50% του τιμήματος (προ ΦΠΑ).
 • Τέλος, ενδέχεται η διακήρυξη να προβλέπει την καταβολή εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ορίζοντας και τους όρους της σχετικής εγγύησης), σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει.

Τα κριτήρια ανάθεσης μιας προμήθειας είναι δύο και κάθε διακήρυξη οφείλει να ορίζει σαφώς ποιο από τα δύο ακολουθείται:

Α) Η χαμηλότερη τιμή: απλό μειοδοτικό σύστημα, με τη λεπτομέρεια ότι αν κάποια προσφορά κριθεί υπερβολικά χαμηλή μπορεί να απορριφθεί, αφού προηγουμένως ζητηθούν εξηγήσεις από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή και κριθούν ανεπαρκείς.

Β) Η πιο συμφέρουσα προσφορά: η κατοχύρωση βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (π.χ. η συμφωνία του προσφερόμενου υλικού με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η καταλληλότητα του υλικού για την εξυπηρέτηση του σκοπού, η εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης κ.α.)

Κάθε διαγωνιζόμενος ο οποίος κρίνει ότι αδικείται λόγω εσφαλμένης εκτίμησης ή εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε ενστάσεις-προσφυγές.

Ο προμηθευτής μπορεί να πληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Εξόφληση 100% μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών
 • Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι 50% της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής και εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή των υλικών
 • Πληρωμή 20% (προ ΦΠΑ) με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή αγαθών
 • Προθεσμιακό διακανονισμό για το σύνολο ή μέρος της συμβατικής αξίας
 • Κάθε άλλο τρόπο που ορίζεται ρητά στη διακήρυξη

Για κάθε ουσιώδη παρατυπία στην οποία ενδέχεται να προβεί ο προμηθευτής τόσο κατά την ανάθεση όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις:

 • Κήρυξη του διαγωνιζόμενου ως έκπτωτου
 • Αποκλεισμός προμηθευτή
 • Πρόστιμα
 • Άλλες κυρώσεις

Η PLAN αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του εκάστοτε ενδιαφερόμενου προμηθευτή, καθώς και την έγκαιρη υποβολή της στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προκύπτουν από την υπογραφή της σύμβασης Δημοσίου. Η εταιρεία μας τηρεί πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας για κάθε κατατιθέμενη προσφορά.
Η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής είναι υποχρεωτική για την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για την απόκτησή της.

Με ενδιαφέρει. Τι να κάνω?

Αν τα παραπάνω σας κέντρισαν το ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα 26510-85030 / 93470 ή με email στο info@plan.gr.

Δείτε εδώ τον κατάλογο επιδοτούμενων προγράμματων.

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Δείτε τα έργα της Plan Α.Ε

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας