Προκήρυξη της Δράσης «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ»

bg-05

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου η παρούσα δράση στοχεύει στην παροχή οικονομικής στήριξης για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, στις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές και στην καθαρή, αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μέσω της ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ανά την Επικράτεια, οι οποίες τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Δικαιούχοι

Oι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία δικαιούχων Ι: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος, (β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος και (γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)  εγγεγραμμένο στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς  Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.), για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ: Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος και (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς  Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020.

Χωροθέτηση των επιλέξιμων για λήψη ενίσχυσης δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Κατηγορία Α: Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Κατηγορίας Α είναι οι Παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης  που έχουν προηγηθεί για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία καθορίζονται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης που τίθενται στη ΚΥΑ της δράσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου.
Κατηγορία Β: Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α, δηλαδή επί των αξόνων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α..
Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο εγκαθίστανται οι σταθμοί, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 20% (π.χ. μεγάλη εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών) έως 65% (π.χ. μικρή εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Θράκη).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Ι: Κόστος εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος

Κόστος καινούριου εξοπλισμού του σταθμού φόρτισης Η/Ο συμπεριλαμβανομένου του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που διασφαλίζει την ευφυή ετοιμότητα του σταθμού και του απαραίτητου λογισμικού λειτουργίας του.

Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙ : Κόστος εργασιών εγκατάστασης σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος

-Κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος.

-Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος.

-Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντα χώρου καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός (περιφράξεις, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού, αισθητήρες στάθμευσης, κ.α. ).

-Σήμανση του σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος και τοποθέτηση πινακίδας (συμπεριλαμβάνεται και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και διαγράμμιση θέσης.

-Δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του. (Σε περίπτωση σύνδεσης σταθμού φόρτισης στη Μέση Τάση)

Βασική Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης ΙΙΙ : Κόστος σύνδεσης του σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος με το δίκτυο

Δαπάνες για τη σύνδεση σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος σε νέα παροχή ή μέσω επαύξησης υφιστάμενης παροχής του δικτύου.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Από 11/5/2023 έως 31/12/2023

Η διάρκεια αυτή μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν τις 31/12/2023.

Συνολικός προϋπολογισμός

79.790.000 €

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας