Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον 6o κύκλο του προγράμματος Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για το Έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δράση «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

CPV: 72 00 00 00 – 5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός του Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ, 402.955,00€ Μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 499.664,20€, ΦΠΑ 96.709,20€) και αναλύεται ως εξής:

• Ο προϋπολογισμός του Έργου μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 297.745,00€. μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 369.203,80€, ΦΠΑ 71.458,80€)

• Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: έως 105.210,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 130.460,40€, ΦΠΑ 25.250,40€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδικό 2015ΣΕ02720000.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως 31/12/2020 με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης έως δεκαεπτά (17) μήνες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10-06-2019 – 12-07-2019 και ώρα 12:00

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας