Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας

Πληροφορίες προγράμματος

Η δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Ενισχύσεις για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (αρ. 25 του Καν. Ε.Ε. 651/2014) όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, Πειραματική Ανάπτυξη καθώς και μελέτες σκοπιμότητας
  • Ενισχύσεις για δαπάνες καινοτομίας (αρ. 28 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)
  • Ενισχύσεις για δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (αρ. 31 του Καν. Ε.Ε. 651/2014)
  • Ενισχύσεις για δαπάνες προώθησης προϊόντων (αρ. 19 του Καν. Ε.Ε. 651/2014).

Η κάθε πράξη μπορεί να αφορά είτε μόνο μία από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες είτε συνδυασμό περισσοτέρων.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Επίσης, υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

• ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 850.000€
• ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 650.000 €

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

  • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις (12μηνες) οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία,
  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII (Πίνακας Β) της παρούσας προκήρυξης,
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Ένταση της Ενίσχυσης

Απο 35% έως 70%

Προϋπολογισμός

Από 150.000€ έως 1.000.000€ 

Διάρκεια:

Από 10/9/2020 έως 29/1/2021 

 

Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ