Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πληροφορίες προγράμματος

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού.

 
Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 
Δικαιούχοι
 
  • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας πρόσκλησης: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), υφιστάμενες ή νεοσύστατες που έχουν ως αντικείμενο οικονομικές δραστηριότητες μεταποίησης & τουρισμού και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν εγκατάσταση καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση, εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».
 
Ειδικότερα, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
 
Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
Κατηγορία Β. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 

 

Bασικές προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 
  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να έχουν εγκατάσταση και να πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες, για την ενισχυόμενη επένδυση εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
  • Το επενδυτικό Σχέδιο θα αφορά μόνο στους επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν το σύνολο ή μέρος της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου (ως επιλέξιμου) Επενδυτικού Σχεδίου, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε και με δανεισμό.
  • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
  •  Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «Ορισμός προβληματικών της παρούσας πρόσκλησης»,
 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός
 
Από 50.000,00 € έως 300.000,00 €.

Ποσοστό Ενίσχυσης:  65%

Περίοδος Υποβολής:

Από 29/03/2021 εως 27/05/2021

Προϋπολογισμός:

2.500.000,00 €

Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ