Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πληροφορίες προγράμματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 23/2/2021

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Δαπάνες για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού:  - δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης - επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης - διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης - πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης - απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Σε ποιούς απευθύνεται

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις υφιστάμενες και τις νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να είναι ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ 
 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ, Ατομική Επιχείρηση)  
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση:  60%

Περίοδος Υποβολης 

Από 8/10/2020 εως 23/02/2021

Προϋπολογισμός

Απο 10.000€ εως 330.000€ 

Περιοχή εφαρμογής
 
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ