Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Πληροφορίες προγράμματος

Η νέα Δράση  «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.
 
H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.
 
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.
 
Ωφελούμενοι
 
 • Νεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece. 
 • η  δραστηριότητα  της  επιχείρησης  να  είναι  συμβατή  με  τομέα  της  εθνικής  στρατηγικής  έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (βλ. Παράρτημα VIII),
 • να  είναι  πολύ  μικρές,  μικρές  ή  μεσαίες  επιχειρήσεις 
 • να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2020,
 • να  δραστηριοποιούνται  σε  έναν  από  τους  επιλέξιμους  ΚΑΔ,  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  I «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (ΚΑΔ)»
 •  να  λειτουργούν  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες  μορφές  επιχειρήσεων  εταιρικού εμπορικού  χαρακτήρα:  ΙΚΕ,  ΕΠΕ,  ΑΕ,  με  έδρα  την  Ελληνική  Επικράτεια,  ή  κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα.
 • το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.250,00 ευρώ.  
  1α. των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 
  1β. των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 
  1γ.  του  συνόλου  των  Παροχών  σε  εργαζομένους  (πλην  αυτών  που  απασχολήθηκαν  σε Αγροτικές‐  Βιολογικές  δραστηριότητες),  σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  C(2020) 1863  της  19.03.2020
  1δ. του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
 
Διάρκεια Προγράμματος
 
Από 16/3/2021 εως 10/11/2021
 
Προϋπολογισμός
 
€ 60.000.000
 
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ