Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης

Πληροφορίες προγράμματος

Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:
 
 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)
 • Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, eshop (πέραν της ιστοσελίδας) 
 • Πιστοποίηση προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών
 • Προβολή – Προώθηση - Δικτύωση
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες
 
Δικαιούχοι 
 
Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
 
Περιοχή εφαρμογής
 
Περιφέρεια Πελοποννήσου -Περιοχή Παρέμβασης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης (Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης)
 
Περίοδος υποβολής
26/5/2021 έως 26/8/2021
 
Όροι και Προϋποθεσεις 
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης 
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται (Παράρτημα IV).
 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 • Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις)
 
Προϋπολογισμός
 
1.000.000 ευρώ.
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ