Α.Ν 4399 - Νέα προκήρυξη καθεστώτων "Γενικής Επιχειρηματικότητας" & "Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων" & "Μηχανολογικός Εξοπλισμός"

Πληροφορίες προγράμματος

Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάσσεται η  Ίδρυση, ο  Εκσυγχρονισμός και η Επέκταση Νέων - Υφισταμένων και Υπό Ιδρυση Πτηνοτροφιών.  

Έναρξη της 5η Προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων», καθώς και η 7η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα». Σε ισχύ παραμένει η 4η Προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Τα είδη ενίσχυσης αφορούν την επιχορήγηση, την φοροαπαλλαγή, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατ. €.

1) Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τη μορφή:  ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.
 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
 
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 ευρώ.
 
Επιλέξιμες δαπάνες:
 
- Κτιριακές εγκαταστάσεις
- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
- Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
- Λοιπός εξοπλισμός
- Μεταφορικά μέσα
- Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 
- Άυλα στοιχεία ενεργητικού
- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 
- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
- Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 
Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
 
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
Είδος ενίσχυσης:
 
- φορολογική απαλλαγή
 
- Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:
 
-να είναι εξωστρεφής,
 
-να είναι καινοτόμες
 
-να προέρχονται από συγχώνευση,
 
-να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετίας
 
-να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους, να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 
-το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
 
-το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.
 
2) Πέμπτη 5η Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
 
Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:
 
 α. για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 ευρώ
 
 β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 ευρώ/
 
Δικαιούχοι:
 
-Ατομική επιχείρηση (εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ)
- Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
- Συνεταιρισμοί
- Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
- Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:
 
α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.
 
- Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
- Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
- Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 
Επιλέξιμες δαπάνες:
 
- Κτιριακές εγκαταστάσεις
- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
- Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
- Λοιπός εξοπλισμός
- Μεταφορικά μέσα
- Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 
- Άυλα στοιχεία ενεργητικού
- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 
- Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
- Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
 
Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
 
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων
 
Περίοδος Υποβολής
 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.
 
3) 4η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
 
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ
 
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 ευρώ
 
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ
 
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
 
ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
 
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ