Ψηφιακό Άλμα

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Νέα παράταση προγράμματος έως 31 Οκτωβρίου 2018.
Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Προϋπολογισμός Δράσης:
50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Δικαιούχοι Δράσης:
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
• διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Επενδυτικά σχέδια:
από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Επιδότηση:
επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
• Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
Επιδοτούμενες Δαπάνες:
• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
• 2 τουλάχιστον γλώσσες
• Mobile responsive
• Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Υπηρεσίες που αφορούν σε:
• φιλοξενία (hosting, collocation)
• σύνδεση στο διαδίκτυο
• ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
• ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
• ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
• μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
*Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης:
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:
• από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
• από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
• από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.
*Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)
Περίοδος Υποβολής:
Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018
Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018
Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας