Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα»

Πληροφορίες προγράμματος

Κατάσταση: 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ