Ενίσχυση Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας

Πληροφορίες προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας και στην ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 6.150.000€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περίοδος υποβολών των προτάσεων:

η περίοδος υποβολών των προτάσεων ορίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 25.07.2017 και 26.10.2017 στις 14.00 ώρα.

Ενισχύονται έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 300.000€ και εφόσον συμμετέχουν δύο (2) επιχειρήσεις και άνω θα χρηματοδοτηθούν με δημόσια δαπάνη έως 500.000€

Η επιδότηση είναι από 45% έως 80% και ορίζεται βάση των σταδίων του έργου πχ Βιομηχανική Έρευνα / Πειραματική Ανάπτυξη και βάση του μεγέθους της επιχείρησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

1. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

2. Φορείς έρευνας και τεχνολογίας

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα κάτωθι αντικείμενα:

- παραγωγή, τυποποίηση και πιστοποίηση νέων τυροκομικών προϊόντων και αντίστοιχων διαδικασιών που παράγονται μέσω παραδοσιακών μεθόδων τυροκομίας

- ανάπτυξη νέων προϊόντων στο χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων από προϊόντα του φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου της Περιφέρειας πλην της τυροκομίας

- ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα αξιοποίησης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων

- ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας για τις επιχειρήσεις μεταποίησης στον τομέα των τροφίμων και σύγχρονα συστήματα πιστοποίησης της αυθεντικότητας τοπικής προέλευσης τους

- βελτίωση των συνθηκών υγείας του ζωϊκού κεφαλαίου (πτηνοτροφεία, βουστάσια, φάρμες, στάνες)

- ανάπτυξη διεθνών ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων, και καλλυντικών βασισμένων στην χλωρίδα της περιφέρειας

- μελέτη και ανάπτυξη προγνωστικών, διαγνωστικών, και θεραπευτικών δεικτών (γενικά βιοδεικτών), μελέτη/ανάπτυξη/εφαρμογή μη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων

- ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες, καθώς και ανάπτυξη εύχρηστων διαγνωστικών μεθόδων και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορικής - διαχείριση πληροφορίας και δεδομένων.

- ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ με έμφαση στην ενίσχυση και υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους χώρους του Πολιτισμού, Τουρισμού και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Δαπάνες:

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για:

- προσωπικό όπως ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο

- όργανα και εξοπλισμός, στον βαθμό και για όσο χρησιμοποιούνται για το έργο

- για έρευνα επί συμβάσει τεχνογνωσία και διπλώματα ευρεσυτεχνίας καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

- πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, όπως κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι αποτέλεσμα του έργου

- διεξαγωγή της μελέτης σκοπιμότητας

Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ