Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας - Μέτρο 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια"

Πληροφορίες προγράμματος

Το Μέτρο 2.1. "Υδατοκαλλιέργειες" απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου. 

Περίοδος υποβολής
Από 22/7/2014  -έως 31/12/2015

Προϋπολογισμός
10.350.000,00 Ευρώ

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

  • Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
  • Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
  • Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Αυγούστου 2012.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και κατ’ ανώτερο 2.000.000 € για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.000.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 20% έως 60%.

Η Ιδιωτική Συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση τα ίδια κεφάλαια δε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5 % του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.08.2012 και μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους και η επένδυση μονάδα δεν έχει ενταχθεί στη πρόσκληση 432/2012.

Για να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση του Μέτρου 2.1 πατήστε εδώ.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

 

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 10, 2014
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ