ΤΕΜΠΜΕ – Α’ κύκλος “Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων “

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

ΤΕΜΠΜΕ: άτοκα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για να διαβάσετε τον επίσημο τελικό οδηγό του προγράμματος πατήστε εδώ (pdf, 252 KB).

10-4-2009: σημαντικές αλλαγές στον 2ο κύκλο του ΤΕΜΠΜΕ. Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ.

Στοιχεία Προγράμματος:
Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Περιγραφή:
Άτοκο κεφάλαιο κίνησης για την επιχείρηση. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο (προκαθορισμένο επιτόκιο Euribor + 2,1 μονάδες+ 0,6 εισφ. Ν.125/75).

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013

Αποδέκτες:
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ελεύθεροι επαγγελματίες, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ) όλων σχεδόν των κλάδων της οικονομίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/12/2008-…

Αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης δέχεται η Τράπεζα. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ και δεσμεύεται για την πιστοληπτική τους ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή, να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει, καθώς και εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης της στη Δράση.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης της στη Δράση, τότε αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης.

Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και Επιδότησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Μόλις γίνει η εκταμίευση του ποσού του δανείου και κατατεθεί η προμήθεια υπέρ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ από την ΜΕ/ΠΜΕ άρχεται η ισχύς της εγγύησης και επιδότησης

Περιοχή εφαρμογής: 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας

– Έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τρία συνεχόμενα χρόνια κερδοφορίας προ αποσβέσεων

– Απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € (τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση)

– Δεν τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις για παράβαση κοινοτικώνκανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας

Ποιες επιχειρήσεις δεν αφορά:

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων)

– Επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα…)

– Επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιμότητα τους και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν το δάνειο λόγο επιβαρυμένων λοιπών στοιχείων (μεγάλες οφειλές, Τειρεσίας…).

– Επιχειρήσεις στον τομέα του άνθρακα

– Επιχειρήσεις στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου:

– Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.

– Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.)

– Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)

Για την επιλεξιμότητα ή μη ΜΕ/ΠΜΕ με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και στον τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άτοκο δάνειο για να το χρησιμοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα μπορούν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια, να πληρώσουν προμηθευτές, ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν χρήματα ή ακίνητη περιουσία που ενδεχομένως ήταν δεσμευμένα ως κάλυψη για άλλα δάνεια ή που θα τους δέσμευε η τράπεζα για το συγκεκριμένο δάνειο αν δεν είχαν την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

Τι χρηματοδοτείται:
Η Δράση αφορά την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου τραπεζικών δανείων κεφαλαίου κίνησης, τακτής λήξης.

Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση και επιδοτείται ολόκληρο το επιτόκιο δανεισμού όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

– η μέγιστη διάρκεια του δανείου, της εγγύησης και της επιδότησης είναι τρία έτη (χωρίς περίοδο χάριτος),

– είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. σε ποσοστό 80% με παραίτηση από το δικαίωμα της ένστασης διζήσεως,

– για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η Τράπεζα δεν θα αναζητά εξασφαλίσεις από τις ΜΕ/ΠΜΕ,

– αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό, με επιτόκιο EURIBOR εξαμήνου + 2,10 μονάδες,

και

– αφορούν σε συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων

Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 5.000,00€
Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 350.000,00€

Εξαιρούνται, δηλαδή δεν είναι επιλέξιμα:

1. δάνεια που δεν συνδέονται με ανάγκες κάλυψης κεφαλαίου κίνησης

2. δάνεια που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανομής ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό των τόκων που αναλογούν στο εκάστοτε EURIBOR εξαμήνου + 2,10 μονάδες + 0,60% εισφορά Ν.128/75, καθ’ όλη τη διάρκεια του εγγυημένου και επιδοτούμενου δανείου και υπολογίζεται με βάση τους όρους και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής της δανειακής σύμβασης.

Όσον αφορά την παροχή εγγύησης, αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του δανείου.
Ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς εγγύηση ή/και επιδότηση κάθε ποσό που αφορά τόκους υπερημερίας, προμήθειες, έξοδα, κλπ.

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
Λ. Αμαλίας 26, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο:
210 3311201-4
Email: info@tempme.gr
Ιστοσελίδα: http://www.tempme.gr

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα
Αγροτική Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Γενική Τράπεζα
Εμπορική Τράπεζα
Τράπεζα Πειραιώς
Millenium Bank
Πανελλήνια Τράπεζα
Proton Bank
Marfin Egnatia Bank
Ελληνική Τράπεζα
Probank
Bank Kedr
Alpha Bank
Eurobank
Citibank
Aspis Bank
Τράπεζα Κύπρου
First Business Bank
Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου
Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου
Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου
Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης
Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων
Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό

(αναδημοσίευση από www.info3kps.gr)

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Τετάρτη, Απρίλιος 8, 2009

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας