Μικρά Σχέδια Βελτίωσης (ενίσχυση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Προκηρύχθηκαν τα Μικρά Σχέδια Βελτίωσης (ενίσχυση αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

Η δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εισαγωγή σε αυτές της μηχανικής άμελξης (αμελκτική μηχανή) καθώς επίσης και κάποιων προαιρετικών συνοδευτικών επενδύσεων. Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος για τη δράση αυτή ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι:
Υποχρεωτικά: Η αγορά αμελκτικής μηχανής
Προαιρετικά:
1. Η κατασκευή ή η ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
2. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (μέχρι 2 παγολεκάνες), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
3. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αμνοεριφίων.
4. Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
5. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή – ισορροπιστή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
6. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
7. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
8. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
9. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η δυναμικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα πρέπει να είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναμικότητας της μονάδας και προσδιορίζεται από πίνακες που έχουν επισυναφθεί στην προκήρυξη του μέτρου καθώς και στις σχετικές αποφάσεις του μέτρου. Επίσης, ο υποψήφιος καθοδηγείται από το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων προκειμένου η αίτηση που θα υποβληθεί να περιλαμβάνει επενδύσεις των οποίων η δυναμικότητα θα είναι επιλέξιμη σε σχέση με τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες, προκειμένου να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να αφορούν σε καινούργιο εξοπλισμό και να υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης και πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως αυτό θα έχει οριστεί στην ατομική απόφαση έγκρισης.

ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ;

1. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να είναι επιλέξιμες, θα πρέπει να ανήκουν νόμιμα σε:
1.1. Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία:
(α) Υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύστημα βασίζει τους ελέγχους του στην δήλωση που έχει υποβληθεί το έτος 2009, το οποίο είναι και το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν οριστικοποιημένα στοιχεία.
(β) Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.
(γ) έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας.
1.2. Νομικά Πρόσωπα που έχουν νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές τους ορίζονται στο Εμπορικό Δίκαιο και τα οποία υποβάλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης μέσω της βελτίωσης των οικονομικών επιδόσεων του τομέα της ζωικής παραγωγής της εκμετάλλευσης ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόμενων επενδύσεων.
3. Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία με τουλάχιστον 145 αιγοπρόβατα, όπως το μέγεθος αυτό έχει δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2009 (ΟΠΕΚΕΠΕ).
4. Εφόσον δραστηριοποιούνται στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στην Κρήτη ή στην Εύβοια και διαθέτουν τουλάχιστον 75 πρόβατα, να έχουν παραδόσει τουλάχιστον 60 κιλά γάλακτος ανά προβατίνα κατά το έτος 2009.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω σημεία 1.1.α, 1.1.β, 1.2, 2, 3 και 4 αξιολογούνται αυτόματα κατά τη στιγμή υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Ειδικότερα, για το σημείο 2 επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς οι σχετικοί υπολογισμοί γίνονται αυτόματα και οι διορθώσεις προτείνονται στο χρήστη κατά τη στιγμή της υποβολής.

Τα υπόλοιπα στοιχεία εκτιμώνται στο στάδιο αξιολόγησης και γνωμοδότησης της αίτησης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ;

Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει:
1. Τον ακριβή αριθμό αιγών και προβάτων που έχει δηλώσει στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2009.
2. Τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του.
3. Εφόσον υπάρχει σύζυγος,
3.1. Αν ο/η σύζυγος έχει υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το 2009 με δηλωμένες αίγες ή πρόβατα ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό αιγών και προβάτων που έχει δηλώσει ο/η σύζυγος.
3.2. Τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του/της συζύγου.
4. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσοι θα εγκριθούν στην παρούσα δράση δεν θα μπορούν να υποβάλλουν παράλληλα αίτηση για ένταξή τους στα «μεγάλα» σχέδια βελτίωσης. Για να έχουν δικαίωμα υποβολής στα μεγάλα σχέδια βελτίωσης θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν το παρόν σχέδιο. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης θεωρείται η ημερομηνία αποπληρωμής του παρόντος σχεδίου.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ;
Για Φυσικά Πρόσωπα
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με γνήσιο υπογραφής από δημόσια Υπηρεσία) αίτηση υποψηφιότητας, όπως αυτή εκτυπώνεται από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων.
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο ή την Κοινότητα).
4. Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ του υποψηφίου. (π.χ. Ε1 ή εκκαθαριστικό εφορίας)
5. Στην περίπτωση που από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι έγγαμος, χρειάζεται και φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου στο οποίο να αναγράφεται το ΑΦΜ του/της συζύγου. (π.χ. Ε1 ή εκκαθαριστικό εφορίας)
6. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί και η επένδυση υλοποιηθεί, για την αποπληρωμή της είναι απαραίτητη η άδεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

Για Νομικά Πρόσωπα
1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με γνήσιο υπογραφής από δημόσια Υπηρεσία) αίτηση υποψηφιότητας, όπως αυτή εκτυπώνεται από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων.
2. Φωτοτυπία της πράξης σύστασης (καταστατικό) του νομικού προσώπου.
3. Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ του νομικού προσώπου.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί και η επένδυση υλοποιηθεί, για την αποπληρωμή της είναι απαραίτητη η άδεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης.

ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΝ ΕΓΚΡΙΘΩ;
Όσοι τελικά κριθούν δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
1. Να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντός χρονοδιαγράμματος 9 μηνών στην περίπτωση που δεν επενδύουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή 15 μηνών σε αντίθετη περίπτωση.
2. Να συγκεντρώσουν και να τηρήσουν σε αρχείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύσταση και έλεγχο του φακέλου πληρωμής.
3. Για μια τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αποπληρωμής του επενδυτικού τους σχεδίου, θα πρέπει:
3.1. Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο καθεστώς ενίσχυσης.
3.2. Να αξιοποιήσουν, κατά τον πλέον ορθολογικό τρόπο, τις επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν.
3.3. Να υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3.4. Να μην προβούν σε ενέργειες που έχουν σχέση με καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση, εμπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος.
3.5. Να τηρούν αρχείο με όλα τα έγγραφα που αφορούν στις επενδύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση συγχρηματοδότησης.

Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΩ;
1. Μέσα από το παρόν πρόγραμμα, το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και η χορηγούμενη ενίσχυση σύμφωνα με τα ποσοστά του πιο κάτω πίνακα.
2. Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται:

(α) με βάση τον διαχωρισμό των επιλέξιμων προσώπων ανάμεσα σε Νέους Γεωργούς του μέτρου 112 του ΠΑΑ και σε λοιπά πρόσωπα.
(β) με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νομικών προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό τους.

Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΩ;

Ο χρόνος που υπολογίζεται ότι θα μεσολαβεί από την υποβολή αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης ένταξης (ή απόρριψης) δεν θα υπερβαίνει τους δύο με τρεις μήνες.

ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΩ, ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΩ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΩ;

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται στον επενδυτή για υλοποίηση του προγράμματος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους 15 μήνες όταν υλοποιεί και κτιριακές εγκαταστάσεις ή τους 9 μήνες αν το σχέδιό του προβλέπει μόνο την αγορά μηχανημάτων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

Για την αποπληρωμή του σχεδίου θα υποβάλλονται μέχρι δύο φάκελοι πληρωμής. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν τόσο τα δικαιολογητικά πληρωμής όσο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν το αληθές της αρχικής αίτησης του επενδυτή. Οι φάκελοι πληρωμής υποβάλλονται μετά την υλοποίηση και εξόφληση των επενδύσεων στις οποίες αφορούν. Για την υποβολή του πρώτου φακέλου πληρωμής συνυποβάλλεται η άδεια ίδρυσης ή η άδεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Για την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής και ολοκλήρωσης της επένδυσης θα συνυποβάλλεται η άδεια λειτουργίας της εκμετάλλευσης. Οι σχετικές δαπάνες ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και στη συνέχεια πιστώνεται ο λογαριασμός του δικαιούχου.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2010, και ώρα 8:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας