Σύγχρονη Επιχείρηση

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Περιγραφή:
Σύγχρονη Επιχείρηση

Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποσκοπεί, στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου:

• να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά)
• να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης (continual improvement) ήδη εγκατεστημένων (και σε ισχύ) συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με την ποιότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πληροφοριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κλπ.
• να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτει η απαίτηση για πιστοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά) και τα οποία δεν ήταν εγκατεστημένα πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος
• να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές (που συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών σημάτων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης) ή/και να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/10/2009-…
Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μετά την 15/10/2009 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, πλην των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαιούχος ενίσχυσης του Προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση» μπορεί να καταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
• Ασκεί δραστηριότητα πριν την 1/01/(έτος υποβολής πρότασης-2) και έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική περίοδο (Ως ημερομηνία σύστασης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας της οικίας Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα προηγουμένων ετών κλπ.). Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση ακόμη και μετά την 01/01/(έτος υποβολής πρότασης -2) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά (Καταστατικό επιχείρησης, Δημοσίευση σε ΦΕΚ, Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
• Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα
• Τηρεί βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) (βλέπε και Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού προγράμματος)
• Εμπίπτει (με βάση τα τελευταία του οικονομικά στοιχεία -2008 για το πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) σε κάποιον από τους κλάδους που αναφέρονται στους Πίνακες 1Α, 1Β σύμφωνα με την ταξινόμηση των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).
• Δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης,
• Δεν είναι προβληματική επιχείρηση.
• Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των € 30.000,00 κατά την τελευταία τριετία (η απαίτηση αυτή θα ισχύει για τα έτη 2007 & 2008 για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός.
• Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δεν διαθέτει τις σχετικές υποδομές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραμμα).

Επιπλέον, όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εμπίπτει στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.

Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο (επιχείρηση) έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση ανά κύκλο αξιολόγησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Προκήρυξης και τους όρους του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσότερων της μίας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης του Προγράμματος, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Eξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι δραστηριότητες που ρητά αναφέρονται στο Πίνακα 1Γ.

Τι χρηματοδοτείται:
Πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά στις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες:

Α. Δαπάνες εμπειρογνωμόνων
Β. Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης
Γ. Δαπάνες Διαμόρφωσης Χώρων
Δ. Δαπάνες Η/Μ & Λοιπού Εξοπλισμού
Ε. Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) & Λογισμικού (Software)
ΣΤ. Δαπάνες Συμβούλων

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).

Ανώτατο-Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης:

• Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Α (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€ – 150.000€
• Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Β (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€ – 80.000€

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50%.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 80.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Άλλοι Φορείς Πληροφόρησης
Περιφερειακές Δομές Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)
Αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας στον ‘Πίνακα Περιφερειακών Δομών ΕΦΕΠΑΕ’ με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά τους που βρίσκεται στον συνημμένο οδηγό του προγράμματος στο Παράρτημα V ΕΦΕΠΑΕ.

Για να διαβάσετε το προσχέδιο της δράσης “Σύγχρονη Επιχείρηση” πατήστε εδώ (pdf, 1.026 ΚΒ, 70 σελίδες).

Για να δείτε την παρουσίαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για να νέα προγράμματα, πατήστε εδώ (pdf, 635 ΚΒ, 22 σελίδες).

Η ημερομηνία αναφέρεται στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων.

Πέμπτη, Οκτώβριος 15, 2009
Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας