Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Περιγραφή:
Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)

Περιγραφή:
Ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
A) Επιχειρήσεις- Τεχνοβλαστοί (Spin-off και Spin-out) μικρού μεγέθους που έχουν ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από:
• Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Spin-off).
• Επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες (Spin-out).

B) Καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
30/6/2009-30/6/2010 (εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια)

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας) μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων).

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να έχουν τις ακόλουθες μορφές:

A) Επιχειρήσεις- Τεχνοβλαστοί (Spin-off και Spin-out) μικρού μεγέθους που έχουν ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από:
• Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού (Spin-off).
• Επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες (Spin-out).

B) Καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση).
Η συμμετοχή -και μάλιστα με σημαντικό ποσοστό- Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης της χώρας στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη και ενθαρρύνεται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι παραπάνω μορφές επιχειρήσεων περιγράφονται καθαρά με κριτήρια της αγοράς και δε σχετίζονται με την εταιρική μορφή των επιχειρήσεων. Επίσης, καθώς οι παραπάνω χαρακτηρισμοί είναι σχετικά νέοι στη χρήση τους παγκοσμίως, συχνά στην πράξη χρησιμοποιούνται υποκαθιστώντας ο ένας τον άλλον και σε διάφορες παραλλαγές. Για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, όπου αναφέρονται οι παραπάνω μορφές επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίστηκαν στο κεφαλαίο 1-Ορισμοί του παρόντος Οδηγού Εφαρμογής. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση επιχειρήσεων Spin-out δεν είναι απαραίτητο αυτές να είναι συνδεδεμένες με την επιχείρηση προέλευσής τους ή να αποτελούν θυγατρικές της επιχείρησης προέλευσής τους.

Επειδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καθορίζει αυστηρά τη μορφή των Τεχνοβλαστών, αυτό θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1) H συμμετοχή των ερευνητών ή της επιχείρησης προέλευσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο καταστατικό ίδρυσης του Τεχνοβλαστού, όπου επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ως μια από τις βασικές δραστηριότητές του η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, γενικότερα, της υπάρχουσας γνώσης για το οποίο αιτείται η υπαγωγή στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

2) Πρέπει να υπάρχει Σύμβαση-Συμφωνητικό Εκχώρησης των Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης (περίπτωση Spin-off) ή της Επιχείρησης προέλευσης (περίπτωση Spin-out) από αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο που επιτρέπει στον ερευνητή ή στους ερευνητές ή στην επιχείρηση την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου ερευνητικού αποτελέσματος, ή δήλωση περί μη διεκδίκησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσής τους από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υπέρ του Δημόσιου Οργανισμού Παραγωγής Γνώσης ή της επιχείρησης θα πρέπει να δηλώνεται και η τελική συμφωνία μεταξύ των μερών.

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για να είναι δυνατή η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην παρούσα δράση:
• Πρέπει να έχουν απαραίτητα μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε (σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Ν.3190/1955, αντίστοιχα) και πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν σε ποσοστό > 50% σε ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (ως ιδιώτες επενδυτές νοούνται και οι ερευνητές) ή και σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (π.χ. κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου – venture capitals) και όχι σε δημόσιους οργανισμούς, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Χρηματοπιστωτικούς φορείς του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή άλλων επιχειρήσεων δεν πρέπει να αλλοιώνει το μικρό μέγεθος της επιχείρησης (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων)
• Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να αντιπροσωπεύουν 15 % τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης και να αποτυπώνονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, θα πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή κατά τη διάρκεια της πρώτης κρίσεως. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση επιβάλλεται στην παρούσα δράση από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η σχετική βεβαίωση αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν θα καταβάλλεται η πρώτη δόση ή/και τελικά αν δεν υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα το έργο θα απεντάσσεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
• Πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στην παραγωγή και εκμετάλλευση καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών ή διαδικασιών με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που θα σχετίζονται με την ενίσχυση που θα λάβουν
• Όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη συσταθεί και αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα πρέπει να πληρούν όλα τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα οδηγό
• Όσες επιχειρήσεις λάβουν ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα δράση δεν επιτρέπεται να λάβουν ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλες δημόσιες (κοινοτικές ή εθνικές) πηγές. Προς το σκοπό αυτό κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει ούτε θα λάβει ενίσχυση για τον ίδιο σκοπό από άλλη πηγή.
• Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληρούνται τα κριτήρια του παρόντος οδηγού εφαρμογής.
• Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό όπως αυτά περιγράφονται στον κανονισμό (εκ) 1828/2006.
• Πρέπει να έχουν κέντρο άσκησης και εγκατάστασης της δραστηριότητας τους την περιφέρεια στην οποία ανήκουν και στην οποία θα παραμείνουν τουλάχιστον για μια πενταετία μετά την ολοκλήρωση του έργου.
• Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι κανόνες για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε οποιαδήποτε μορφή εγκατάστασης προβλέπεται από το επενδυτικό σχέδιο και υπάρχει σχετική νομοθεσία.

Τι χρηματοδοτείται:

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1.100.000€ (Δημόσια Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οι συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τόσο την προμήθεια υλικών υποδομών (εξοπλισμός, μέσα, κτίρια και γη) όσο και άυλων στοιχείων (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εκμεταλλευόμενες ή προστατευόμενες άδειες τεχνογνωσίας και μη προστατευόμενη τεχνογνωσία σχετιζόμενη με τη μεταφορά τεχνολογίας).
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αυτές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις αμοιβές εκείνων που αναπτύσσουν τις ιδέες τους ή παρέχουν τεχνική βοήθεια, ενοίκια και έξοδα ταξιδιού καθώς και άλλες γενικές δαπάνες που απαιτούνται για την κίνηση της επιχείρησης.
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη δεν προσθέτουν νέες κατηγορίες δαπανών αλλά εξειδικεύουν θεματικά τις υφιστάμενες κατηγορίες δαπανών ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στα λειτουργικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης. Σχετικές με την Έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να είναι και μη λειτουργικές δαπάνες δημιουργίας – υποστήριξης υποδομών.
4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητη την πραγματοποίηση δαπανών που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, η επιχείρηση προτείνει σε αυτήν την κατηγορία τις δαπάνες αυτές. Οι δαπάνες αυτές αξιολογούνται και καταγράφονται από την επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχονται στη φάση διαπραγμάτευσης (βλέπε ενότητα 12) για το αν είναι συμβατές με τους περιορισμούς που τίθενται από τον παρόντα Οδηγό εφαρμογής και από το Κοινοτικό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο της παρούσας δράσης, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα 4 του Οδηγού εφαρμογής. Επιπλέον, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ανά πάσα στιγμή ότι οι δαπάνες αυτές συνδέονται με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
(Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στον οδηγό εφαρμογής της δράσης)

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 25.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης
http://www.gsrt.gr

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Τετάρτη, Ιούνιος 30, 2010

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας