Ψηφιακό Μέλλον

Πληροφορίες προγράμματος

Δράση: 3.2 


Περιγραφή: Χρηματοδότηση ειδικών επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία μέσω:

- της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών. 
- της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή υπηρεσιών. 
- της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προμηθευτών με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
- της δημιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχομένου, ως βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Αποδέκτες: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/7/2006-29/9/2006 

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τo Έντυπο Υποβολής που θα υπάρχει στον δικτυακό τόπο  μέχρι 29/9/2006, ενώ η Αίτηση Συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Πληροφορικής Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, ήτοι μέχρι 2/10/2006. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων περιλαμβάνεται στον Οδηγό Υποβολής του Προγράμματος.

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινομείται στατιστικά σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που δημοσιεύεται στον Οδηγό Υποβολής 
- Έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν από την 1/01/2003 
- Έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας 
- Τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
- Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά την τριετία 2003-2005 
- Ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
- Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση: Απασχολούν 15-250 άτομα κατά το έτος 2005 
Ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο έντυπο Ε7 της επιχείρησης. (Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ - σχετικό παράδειγμα υπάρχει στον Οδηγό Υποβολής) 
- Κύκλος εργασιών - Ενεργητικό - Απασχόληση: Ικανοποιούν τα κριτήρια της μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία, ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες, συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και έχουν εχουν μέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ (πρέπει να συμπληρωθεί σχετικό υπόδειγμα δήλωσης).

Τα προτεινόμενα σχέδια θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- θα περιέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
- θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιμες και Διαλειτουργικές 

Ο προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ και ταυτόχρονα, πρέπει να είναι μικρότερος του 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2005. 

θα έχουν μέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραμμα

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Επιτροπής 70/2001.


Τι χρηματοδοτείται
Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιμων ενεργειών):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: «Εγκατάσταση και λειτουργία ή αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: «Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών με το μοντέλο του ASP» 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: «Δημιουργία, διαχείριση και διανομή ηλεκτρονικού περιεχομένου»
Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε μία από τις βασικές κατευθύνσεις - στόχους του προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη ενεργειών που είναι επιλέξιμα. Οι προτεινόμενες επενδύσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις επιλέξιμες ενέργειες της κάθε κατηγορίας. Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση συγκεκριμένων λύσεων:

μίας ή περισσοτέρων επιλέξιμων ενεργειών 
για μία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών
Τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν αναλυτικά σε πίνακες του Οδηγού Υποβολής (βλ. πρόσθετα στοιχεία)


Ύψος και είδος ενίσχυσης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης των μονάδων. Ειδικότερα:

1. Έως 45% για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

2. Έως 55%* για τις κάτωθι περιπτώσεις:
• Ζώνη πλάτους 20 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν μέρει στη ζώνη αυτή **
• Όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή 1991) **
• Β.Ε.Π.Ε. της διοικητικής περιφέρειας Ηπείρου **
• Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Καβάλας
• Νησιά περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• Νομός Δωδεκανήσου (εκτός από μια περιοχή στην πόλη της Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο)**
* Για τις αμοιβές συμβούλων, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει μέχρι 50%
**Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής) από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγησης με το ανωτέρω ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης. 

3. Έως 50% για τη λοιπή ελληνική επικράτεια

Οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε ενέργεια περιγράφονται στον Οδηγό Υποβολής (βλ. πρόσθετα στοιχεία). Ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της πρότασης. 
Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης οι δαπάνες που αφορούν leasing ή factoring. 
Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον τελικό δικαιούχο (Άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΚ αριθμ. 448/2004/10-3-2004).

Προϋπολογισμός
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 16.000.000,00 €
Το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος θα αφορά σε περιφερειακή κατανομή σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό%
Περιφέρεια Αττικής 28,0%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 17,0%
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 8,0%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 5,0%
Περιφέρεια Θεσσαλίας 6,0%
Περιφέρεια Ηπείρου 4,0%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6,0%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6,0%
Περιφέρεια Πελοποννήσου 4,0%
Περιφέρεια Κρήτης 6,0%
Περιφέρεια Ιονίου 3,0%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3,0%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4,0%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί κεντρικά για την ένταξη προτάσεων, ανεξάρτητα από την περιφέρεια, σύμφωνα με τη γενική κατάταξη όλων των προτάσεων και τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν περιφερειακά, θα αθροιστούν στο ποσό που θα διατεθεί κεντρικά. 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75 % 

Αρμόδιος Φορέας 
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Πληροφορίες 
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης

Ιστοσελίδα: http://www.ggb.gr 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: 
http://www.ggb.gr

(αναδημοσίευση από www.info3kps.gr)

Η ημερομηνία στα ληγμένα προγράμματα αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29, 2006
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ