Πρωτοτυπώ 2009 – Επιχειρήσεις

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 – Επιχειρήσεις» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9/11/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Για τις ανάγκες του οδηγού επιλέξιμοι φορείς είναι:

– Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα II), με έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 έως και 5 ετών από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) διαχειριστική χρήση, και, οι οποίες επιδιώκουν:

1. την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή,
2. την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή
3. την εφαρμογή καινοτόμων/πρωτότυπων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία τους,δια μέσου της υλοποίησης /εφαρμογής πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού. Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή εμπορικής εταιρείας (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη).

Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
• να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
• να τηρεί βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,
• να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται).
• να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα,
• να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).

Τι χρηματοδοτείται:
Υλικές και άϋλες δαπάνες.

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

• Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
• Δαπάνες marketing και Οργάνωσης – Άλλες Δαπάνες
• Δαπάνες Συμβούλου

Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων είναι 50.000€ – 200.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% ή 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 12.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας