Πρωτοτυπώ 2009 - Νέοι Επιχειρηματίες

Πληροφορίες προγράμματος

Περιγραφή:
Το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009 - Νέοι Επιχειρηματίες» έχει στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα ή/και μία κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία. 

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970, είναι άνεργοι ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01-01-2008 μέχρι και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (15/7/2009), τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9/11/2009-... 
Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους, που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δημιουργικές ομάδες του πληθυσμού, ήτοι φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα II), οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος, με σκοπό τη διάθεση / εμπορευματοποίηση καινοτόμων / πρωτότυπων ή μη αξιοποιημένης υπό την εμπειρίας / γνώσης υπό τη μορφή:

1. ή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή, 
2. την εφαρμογή καινοτόμων / πρωτότυπων μεθόδων και διεργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες ή διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού. Εξαιρούνται και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι θα συστήσουν εμπορική εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να ιδρύονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01-01-2008 μέχρι και την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος. 

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. 

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, το επενδυτικό σχέδιο των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια, εκσυγχρονισμό ή επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας τους.
Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ ουν με ποσοστό τουλάχιστον 75% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι εταίροι). 
Επιτρέπεται η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων. 


Τι χρηματοδοτείται:
- Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
- Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
- Δαπάνες marketing και Οργάνωσης - Αλλες Δαπάνες
- Δαπάνες Συμβούλου

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παραπάνω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.


Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων είναι 30.000€ - 200.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50% ή 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες περιοχές.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 8.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης Διεύθυνση Οργάνωσης
http://www.ggb.grΓια να διαβάσετε τον Οδηγό Προδημοσίευσης πατήστε εδώ (pdf,743 KB, 62 σελίδες).

 

Η ημερομηνία αναφέρεται στην προθεσμία υποβολής των προτάσεων.

Δευτέρα, Νοέμβριος 9, 2009
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ