Πράσινη Επιχείρηση 2010

Πληροφορίες προγράμματος

Πρoκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" και "Πράσινες Υποδομές 2010".


Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η προκήρυξη για 2 νέα προγράμματα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" και "Πράσινες Υποδομές 2010".

 

Για να διαβάσετε τους επίσημους οδηγούς και προσκλήσεις των προγραμμάτων επιλέξτε:

Πρόσκληση για το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" (pdf, 150 ΚΒ, 5 σελίδες).
Οδηγός για το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" (pdf, 1,23 MB, 143 σελίδες).

Πρόσκληση για το πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2010" (pdf, 162KB, 6 σελίδες). 
Οδηγός για το πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2010" (pdf, 741 KB,93 σελίδες).

 

 

"Πράσινη Επιχείρηση 2010"

Το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" έχει προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης (ΚΑΔ 10 - 33) και οι ΚΑΔ 82.92 και 96.01 (του τομέα υπηρεσιών). Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Η κάθε επενδυτική πρόταση μπορεί να έχει προϋπολογισμό €30.000 έως €200.000.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες:

• Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων
• Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων
• Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών
• Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
• Ενσωμάτωση προτύπων
• Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα.

Η κατανομή προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα (μπορεί να γίνουν μικροαλλαγές στη τελική δημοσίευση του προγράμματος).

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης)

Μέγιστο  επιλέξιμο ποσοστό στον    προϋπολογισμό    του έργου

1.

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

25%

2.

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

100%

3.

Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)

20%

4.

Προμήθεια λογισμικού

10%

5.

Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια.

10%

6.

Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)

5%

7.

Αμοιβές συμβούλων

10%

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

Περιοχή Α
Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β'.

Περιοχή Β
Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για Περιφέρεια Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)

Περιοχή Γ
Στο 45% του επιλέξιμου εξοπλισμού για: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας), Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων), Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας), Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.


Αξιολόγηση - Bαθμολογία προτάσεων – Κατάταξη

Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας*

1

Φύση των προς διαχείριση αποβλήτων σε σχέση με την επικινδυνότητα, τους Εθνικούς Στόχους** όπως ισχύουν και την όχληση της μονάδας

20

2

Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προτύπων και συστημάτων .

10

3

Δυνατότητα ανάπτυξης «πράσινων» προϊόντων

20

4

Μείωση περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιπτώσεων. Αξιοπιστία   του   προτεινόμενου   εξοπλισμού   και   της διαθέσιμης τεχνογνωσίας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους κινδύνους περιβαλλοντικού ατυχήματος

20

5

Βιωσιμότητα της επένδυσης

10

6

Ωριμότητα έργου

10

7

Αξιολόγηση «χαρακτήρα» επένδυσης και φορέα υλοποίησης

10

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

 

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

 

Παρασκευή, Ιούλιος 23, 2010
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ