Πράσινες Υποδομές 2010

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Πρoκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” και “Πράσινες Υποδομές 2010”.

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η προκήρυξη για 2 νέα προγράμματα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” και “Πράσινες Υποδομές 2010”.

Για να διαβάσετε τους επίσημους οδηγούς και προσκλήσεις των προγραμμάτων επιλέξτε:

Πρόσκληση για το πρόγραμμα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” (pdf, 150 ΚΒ, 5 σελίδες).
Οδηγός για το πρόγραμμα “Πράσινη Επιχείρηση 2010” (pdf, 1,23 MB, 143 σελίδες).

Πρόσκληση για το πρόγραμμα “Πράσινες Υποδομές 2010” (pdf, 162KB, 6 σελίδες).
Οδηγός για το πρόγραμμα “Πράσινες Υποδομές 2010” (pdf, 741 KB,93 σελίδες).

“Πράσινες Υποδομές 2010”

Το πρόγραμμα “Πράσινες Υποδομές 2010” έχει προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και αφορά υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Το πρόγραμμα αφορά εταιρικές επιχειρήσεις – Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. – μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ οι οποίες δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αντικείμενα:

• 37: Επεξεργασία λυμάτων

• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών

• 39:δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Στο πλαίσιο της Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €300.000 έως €2.500.000 ανά αίτηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007,2008 και 2009).

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι κύριες επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης 1 αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Συλλογή: Η συγκέντρωση και ο διαχωρισμός αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε κατηγορίες υλικών σύμφωνα με τις φυσικές ή/και χημικές ιδιότητες
ή/και ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους.

• Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή
μεταφόρτωσης.

• Μεταφόρτωση: Οι εργασίες μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς.

• Προσωρινή αποθήκευση: Η τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών σε ορισμένο και κατάλληλο χώρο μέχρι να πραγματοποιηθεί η συλλογή τους.

• Επεξεργασία: Οι κάτωθι εργασίες, μετά την παράδοση των αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών στη μονάδα:

– Απορρύπανση
– Αποσυναρμολόγηση
– Τεμαχισμός
– Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών
– Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες
– Ανακύκλωση ή ανάκτηση μετάλλων ή μεταλλικών ενώσεων
– Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
– Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση ρύπων
– Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες
– Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων
– Διασπορά στο έδαφος χρήσιμη από γεωργική ή οικολογική άποψη συμπεριλαμβανομένων των εργασιών λιπασματοποίησης και άλλων μετατροπών βιολογικού χαρακτήρα

Επίσης, δευτερεύουσες επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν:

• Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων. Ενδεικτικά αναφέρονται:
– Αυτόματη παρακολούθηση εκπομπών (on-line monitoring)
– Συστήματα καταγραφής δεδομένων εκπομπών
– Εργαστηριακός εξοπλισμός φυσικοχημικών αναλύσεων ρύπων

• Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Ανάπτυξη και συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14001
– Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής -ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
– Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL)

Είδη αποβλήτων

Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά):

• Βιομηχανικά απόβλητα: Βιομηχανικά απόβλητα θεωρούνται τα αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων του τομέα της Μεταποίησης (Κωδικοί 10 – 39 ΣΤΑΚΟ- 2008)

• Ειδικά ρεύματα υλικών: Στην έννοια των ειδικών ρευμάτων υλικών περιλαμβάνονται τα κάτωθι προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης τους στο πλαίσιο του Ν. 2939/01:
– Ορυκτέλαια
– Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες
– Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων
– Αυτοκίνητα / μηχανήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
– Ελαστικά αυτοκινήτων
– Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο και χλωροφθοράνθρακες
– Γυαλί
– Χαρτί / χαρτόνι
– Ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός
– Μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες

• Αστικά Απόβλητα (εξαιρουμένων των αστικών λυμάτων)
Η κατανομή προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα (μπορεί να γίνουν μικροαλλαγές στη τελική δημοσίευση του προγράμματος).

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο  επιλέξιμο ποσοστό στον    προϋπολογισμό    του έργου
1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 25%
2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 100%
3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) 20%
4. Προμήθεια λογισμικού 10%
5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια. 5%
6. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) 5%
7. Αμοιβές συμβούλων 10%

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

Για ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Περιοχή Α
Στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β’.

Περιοχή Β
Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για Περιφέρεια Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)

Περιοχή Γ
Στο 40% του επιλέξιμου εξοπλισμού για: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας), Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων), Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας), Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Για ΜΙΚΡΕΣ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Περιοχή Α
Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β’.

Περιοχή Β
Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για Περιφέρεια Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου), Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας), Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)

Περιοχή Γ
Στο 45% του επιλέξιμου εξοπλισμού για: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας), Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων), Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου), Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας), Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν για εντάξεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 οπότε και θα αναθεωρηθούν βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Αξιολόγηση – Bαθμολογία προτάσεων – Κατάταξη

Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα:

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας*
1 Φύση των προς διαχείριση αποβλήτων σε σχέση με την επικινδυνότητα, τους Εθνικούς Στόχους** όπως ισχύουν και την όχληση της μονάδας 20
2 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της διαχείρισης αποβλήτων.
Προτάσεις που αφορούν ολοκληρωμένη διαχείριση
αποβλήτων (Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση,
επεξεργασία) τίθενται σε προτεραιότητα σε σχέση με
προτάσεις που αφορούν μέρος των ανωτέρω ενεργειών
10
3 Ο βαθμός αξιοποίησης των αποβλήτων και παραγωγή
προϊόντων – προστιθέμενη αξία
20
4 Επίπεδο προτεινόμενης τεχνολογίας και στοιχεία καινοτομίας 20
5 Βιωσιμότητα της επένδυσης 10
6 Αξιοπιστία φορέα υλοποίησης της επένδυσης- Ωριμότητα της
προτεινόμενης επένδυσης- Εξασφάλιση υλοποίησης έργου
15
7 Εγκατάσταση νέας Επιχείρησης σε ΒΕΠΕ 5

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

Η ημερομηνία στα ληγμένα προγράμματα αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Παρασκευή, Ιούλιος 23, 2010

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας