Μέτρο 312 (ΟΠΑΑΧ) "Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"

Πληροφορίες προγράμματος

 

Τίτλος: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας
Μέτρο 313: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Τομέας: Τουριστικές-Βιοτεχνικές-Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ιδιότητα: Φυσικά πρόσωπα (Μη Γεωργοί) - Νομικά πρόσωπα
Δημόσια Δαπάνη: 67.700.000,00 €
Ποσοστό Ενίσχυσης: 35% - 60%


ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 (και συγκεκριμένα εκτός μελών του αγροτικού νοικοκυριού και ειδικότερα εκτός προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση τη στιγμή υποβολής της αίτησης), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.


ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης οι οποίες θα είναι κυρίως ορεινές και μειονεκτικές σύμφωνα με το Άρθρο 50 του Καν. 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου.


Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (σε επιλεγμένους κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί)
- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (σε επιλεγμένους κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί).
- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (σε επιλεγμένους κλάδους με βάση ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ, όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί).
- Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση.
- Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
 

Οι επιλεγμένοι κλάδοι ΣΤΑΚΟΔ είναι οι ακόλουθοι :

ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΤΑΚΟΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενη κατηγορία)

159.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

201.0

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή μουσικών οργάνων

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία

923.2

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

930.4

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Επιλέξιμες δαπάνες: 

- Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
- Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Άλλες δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα ανά χρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα δεν είναι επιλέξιμες 
- Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δαπάνες αδειών εκμετάλλευσης.
- Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη
- Στο πλαίσιο των δράσεων του μέτρου δύναται να χρηματοδοτούνται ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σημάτων.

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεταιμέχρι 300.000 €.
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το μέγιστο όριο ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 60% και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας (Ελλάδα Ν. 408/2006) καθώς και τη σχετική υπ’ αριθ. XR140/2007 γνωστοποίηση στην Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 1628/2006. 

 

Για να διαβάσετε την επίσημη προκήρυξη του Μέτρου 312 πατήστε εδώ (pdf, 32 σελίδες, 274 KB).

Για να διαβάσετε τoν επίσημο Οδηγό του Μέτρου 312 πατήστε εδώ (pdf, 58 σελίδες, 478 KB).

 

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

 

Δευτέρα, Νοέμβριος 1, 2010
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ