Interreg III Ελλάδα – Αλβανία "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Μεταποίησης και του Τριτογενή Τομέα" (πλην τουριστικών καταλυμάτων)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Η περιοχή εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι νομοί Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Καστοριάς και Φλώρινας και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με την Αλβανία (θα πρέπει αθροιστικά το ποσοστό εξαγωγών ή και εισαγωγών επί του κύκλου εργασιών κατ’ έτος για τα τρία τελευταία έτη να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 5%).

Περιγραφή: Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη μεταποίηση και σε κλάδους του τριτογενή τομέα, πλην των τουριστικών καταλυμάτων.

Πρόγραμμα: Κ.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ

Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
10/4/2008-9/5/2008
Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις:

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ – δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι:

• να έχουν συμπληρώσει μία (1) πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση
• να απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα (ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό τους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-ΕΜΕ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση)
• ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ ενώ πρέπει να είναι το λιγότερο 20.000 ευρώ (τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ αυτών υπάρχουν)
• να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαϊου 2003
• να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους
• η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.

Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων και θα υλοποιήσουν επένδυση εντός των επιλέξιμων περιοχών εφαρμογής του προγράμματος.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή της ΟΕ ή της ΕΕ πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι

• στη θεματική ενότητα “μεταποίηση” το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριότητων της επιχείρησης
• στη θεματική ενότητα “λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα” το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών

είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 – Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) 

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες
18 Κατασκευή ειδών ένδυσης – κατεργασία και βαφή γουναρικών
19 Κατεργασία και δέψη δέρματος – κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων
20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.
23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων.
28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών
31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων – κατασκευή ρολογιών κάθε είδους
343 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους
354 Κατασκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων
355 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ.
36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
37 Ανακύκλωση

351.2 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού
41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων
454 Αποπεράτωση κτιρίων
501 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων
503 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων
504 Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών
52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
552.1 Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια
552.3 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά
553.1 Εστιατόρια
553.2 Ζαχαροπλαστεία
554.2 Καφενεία
555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)
60 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών
61 Υδάτινες μεταφορές
62 Εναέριες μεταφορές
63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
641.2 Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)
642 Tηλεπικοινωνίες
70 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία
71 Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
73 Έρευνα και ανάπτυξη
74 Aλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εξαιρούνται οι κωδικοί:741.1 Νομικές δραστηριότητες, 746 Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΚΟΔ 74: Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις 804 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση.Εξαιρείται ο κωδικός: 804.3 Φροντιστήρια για μαθητές και σπουδαστές

851.9 Aλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία (Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές μονάδες)

853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
900 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
Εξαιρείται ο κωδικός: 927 Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
930.2 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής
930.3 Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες

Σημείωση
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με εμπόριο, χοντρικό ή λιανικό, μεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

Τι χρηματοδοτείται:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

• Εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης
• Εξορθολογισμός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής και διοίκησης της επιχείρησης
• Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
• Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
• Δημιουργία εργαστηρίου εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας
• Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
• Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

• Εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 20.000 έως 250.000 ευρώ.
β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να προτείνει και υλοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 50%.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Μηχανήματα – Εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται, αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας, δράσεις για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών και της μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, υποδομές και λογισμικό για τηλεργασία και τηλεκπαίδευση. Ως επιλέξιμη επένδυση, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. κατά ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.
Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ»

Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την υλοποίηση της επένδυσης.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.
Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που δεν επιβαρύνει πραγματικά την επιχείρηση.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στην τράπεζα δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 3.000.000,00 €
Ο προϋπολογισμός αφορά τη δημόσια δαπάνη
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70 %

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας