Interreg Ελλάδα – Αλβανία (Πρόγραμμα Γειτνίασης)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Περιγραφή: Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κλάδους του τριτογενή τομέα, δηλαδή στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων.

Πρόγραμμα: Κ.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ

Αποδέκτες: Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται από 26/6/2007.
Η καταληκτική ημερομηνία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ υποβολής της επενδυτικής πρότασης καθορίζεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της επιχείρησης ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 0 = 17/9/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 1 = 19/9/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 2 = 21/9/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 3 = 25/9/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 4 = 27/9/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 5 = 1/10/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 6 = 3/10/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 7 = 5/10/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 8 = 9/10/2007
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ επιχείρησης 9 = 11/10/2007

Περιοχή εφαρμογής: ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις:
Για τις ανάγκες του προγράμματος, η Ελληνική επικράτεια υποδιαιρείται σε 3 γεωγραφικές ζώνες. Οι νομοί εφαρμογής του Interreg Ελλάδα – Αλβανία περιλαμβάνονται στη Ζώνη Β, με τις παρακάτω εξαιρέσεις που ανήκουν στις Ζώνη Γ:

τα μικρά νησιά στο Ν. Κέρκυρας (με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων) Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι, Παξοί – Αντίπαξοι, στο Ν. Ιωαννίνων το νησί της Λίμνης Ιωαννίνων, στο Ν. Φλώρινας Αγιος Αχίλλειος
και οι ορεινοί ΟΤΑ των οποίων περισσότερο από το 50% της επιφάνειας βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων, δηλαδή στο
Νομό Καστοριάς οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων, Ακριτών, Βιτσίου, Ίωνος Δραγούμη, Κλεισούρας, Κορεστίων, Νεστορίου και οι Κοινότητες Αρρένων, Γράμου, Καστρακίου
Νομό Φλώρινας οι Δήμοι Μελίτης, Περάσματος, Πρεσπών, Φλώρινας και οι Κοινότητες Κρυσταλλοπηγής, Λεχόβου και Νυμφαίου
Νομό Ιωαννίνων οι Δήμοι Ανατολικού Ζαγορίου, Κατσανοχωρίων, Κεντρικού Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων, Μετσόβου, Περάματος, Τζουμέρκων, Τύμφης και οι Κοινότητες Αετομηλίτσης, Βαθυπέδου, Βοβούσης, Διστράτου, Καλαριτών, Ματσουκίου, Μηλέας, Παπίγκου, Πωγώνιανης, Σιράκου και Φούρκας.

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των μικρομεσαίων – δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι: 

– να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2006 (ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό τους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-ΕΜΕ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 2006)

– να έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

– ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Β΄ και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ΄ (τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12μηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).

– να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001

– να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους

– η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης

Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων και θα υλοποιήσουν επένδυση σε μία από τις γεωγραφικές ζώνες εφαρμογής του προγράμματος.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού και πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό των επιλέξιμων εμπορικών δραστηριότητων και των δραστηροτήτων παροχής υπηρεσιών, είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 – Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας)

351.2 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού
41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού
453 Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων
454 Αποπεράτωση κτιρίων
501 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων
502 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων
503 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων
504 Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών
52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
552.1 Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια
552.3 ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ: ΚΑΔ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά
553.1 Εστιατόρια
553.2 Ζαχαροπλαστεία
554.2 Καφενεία
555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)
60 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών
61 Υδάτινες μεταφορές
62 Εναέριες μεταφορές
63 Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
641.2 Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία)
642 Tηλεπικοινωνίες
70 Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία
71 Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
73 Έρευνα και ανάπτυξη
74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
Εξαιρούνται οι κωδικοί:
741.1 Νομικές δραστηριότητες
746 Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΚΟΔ 74:
Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις
804 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση
Εξαιρείται ο κωδικός:
804.3 Φροντιστήρια για μαθητές και σπουδαστές
851.9 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
(Μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές μονάδες)
853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας
900 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες
Εξαιρείται ο κωδικός:
927 ‘Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
930.2 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής
930.3 Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες

Σημείωση
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας (δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με εμπόριο, χοντρικό ή λιανικό, μεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.

Τι χρηματοδοτείται: 
Διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων, εφόσον αποτελεί συνοδευτική δαπάνη.
Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, INFOKIOSK, εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.)
Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής

Ύψος και είδος ενίσχυσης: 
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
α) Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 30.000 έως 150.000 για τη Ζώνη Β και από 20.000 έως 150.000 για τη Ζώνη Γ.
β) Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να προτείνει και υλοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 55% για τη ζώνη Β και 60% για τη ζώνη Γ.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη μόνο αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα.

Δαπάνες προώθησης: δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης..

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται:

ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
ο εκσυγχρονισμός κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης, ΕΚΤΟΣ εάν υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την παραλαβή του φυσικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης από τον τελικό δικαιούχο και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 4.800.000 €
Ο προϋπολογισμός αφορά τη δημόσια δαπάνη.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70%.

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας