Εξελίσσομαι – Μεσαίες Επιχειρήσεις

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού). Η δράση ενισχύει ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Yφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9/11/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται συνεχώς από ημερομηνίας ενάρξεως 09-11-2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, που έχουν αρχίσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2005.
• Εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων θετικό (κέρδη).
• Τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (ΚΒΣ) και έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμος εταιρεία). Δεν είναι επιλέξιμες οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες και κοινωνίες κληρονόμων και επιχειρήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ελέγχεται σε ποσοστό 25% ή περισσότερο από Δημόσιους φορείς ή οργανισμούς. Οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε εταιρεία πριν την ολοκλήρωση /παραλαβή του επιχειρηματικού σχεδίου.
• Είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτών στη μεταποίηση υπηρεσιών που έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινομείται σε έναν από τους κλάδους του Πίνακα 1.
Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από τη νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή με άλλο αδιαμφισβήτητο τρόπο.
Σε περίπτωση που η μεταποιητική επιχείρηση ασκεί διπλή δραστηριότητα π.χ. και εμπόριο, οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιχορήγηση θα αναφέρονται στον κλάδο της μεταποίησης.
• Για τις παραπάνω αναφερόμενες επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από την μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στην μεταποίηση υπηρεσίες να είναι μεγαλύτερος του 50%.
Προκειμένου για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση υπηρεσιών (ΣΤΑΚΟΔ΄08/ 52.10 & 52.24- logistics και 58.2– ανάπτυξη λογισμικού) θα πρέπει να είναι μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου.
• Δεν είναι προβληματικές (άρθρο 1, παρ. 6, σημείο γ του Καν. 800/2008)
• Απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους. Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
• Διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή με υπεύθυνη δήλωση δεσμεύονται για την εξασφάλιση της πρόσβασης μέσω δημιουργίας υποδομών μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τι χρηματοδοτείται:
Υλικές και άϋλες δαπάνες

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

• Κτιριακές εγκαταστάσεις
• Ειδικές Εγκαταστάσεις
• Δαπάνες μηχανημάτων και εξοπλισμού
• Δαπάνες λογισμικού
• Δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις πάγιου ενεργητικού)΄
• Άϋλες δαπάνες

Ο κατώτατος επιλέξιμος προς υπαγωγή προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται στα 150.000,00 €.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προς επιχορήγηση προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού Σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης.
Ο ανώτατος επιλέξιμος προς επιχορήγηση προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως 1.200.000,00.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από την περιοχή που θα πραγματοποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο και κυμαίνεται από 30%-50%. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο θα εκτελεσθεί σε πυρόπληκτη περιοχή το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης προσαυξάνεται κατά 10%.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 50.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας