Ευφυείς θαλάσσιες μεταφορές (Α' κύκλος)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Ευφυείς θαλάσσιες μεταφορές 

Περιγραφή: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της εμπορευματικής ναυτιλίας και των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω της υιοθέτησης των συστημάτων ευφυών μεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

∆υνητικοί τελικοί χρήστες των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι:

• οι επιβάτες που χρησιµοποιούν τα θαλάσσια µέσα, είτε ως αποκλειστικό τρόπο µετακίνησης είτε ως µέρος µιας συνδυασµένης αλυσίδας,
• οι µεµονωµένοι τουρίστες, που επιλέγουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις συναλλαγές τους στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού,
• οι ακτοπλοϊκές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
• οι πράκτορες ακτοπλοΐας,
• οι επιχειρήσεις κρουαζιέρας,
• τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν ακτοπλοϊκές και τουριστικές υπηρεσίες,
• οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του θαλάσσιου τουρισµού (π.χ. εταιρείες ενοικίασης σκαφών),
• οι εµπορευµατικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
• οι ναυτιλιακοί πράκτορες,
• οι µεταφορικές επιχειρήσεις (µεταφορείς, διαµεταφορείς, εταιρείες 3PL, logistic forwarders) που πραγµατοποιούν µεταφορές µε Ε/Γ- Ο/Γ πλοία, τα δροµολόγια των οποίων αποτελούν αντικείµενο των προτεινόµενων υπηρεσιών,
• οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εφοδιαστές ή τροφοδότες σε ένα λιµένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες (προµήθειες σε καύσιµα, ανταλλακτικά, τροφοδοσία κ.ά.),
• οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως τρίτα µέρη σε ένα λιµένα και εξυπηρετούν τους χρήστες του (ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυτιλιακούς πράκτορες κλπ.) παρέχοντας
υπηρεσίες logistics (π.χ. ενδολιµενική µεταφορά και αποθήκευση φορτίων κ.ά.), υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (π.χ. σιδηροδροµικές µεταφορές, οδικές µεταφορές µε φορτηγά κ.ά.) ή άλλες σχετικές υπηρεσίες,
λοιπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των λιµενικών υπηρεσιών,
• οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων (επιβατικών, εµπορικών, τουριστικών κλπ.)
• διάφοροι φορείς του δηµοσίου (π.χ. κεντρικές υπηρεσίες ΥΕΝ, λιµενικές αρχές, τελωνειακές αρχές, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιµελητήρια, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες: 
ΜΜΕ δευτερογενούς & τριτογενούς τομέα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
…-11/12/2006

Περιοχή εφαρμογής: 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του ΚΑΝ 70/2001
• ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό τους εμπίπτουν σε συγκεκριμένα όρια (κύκλος εργασιών < 50.000.000 € ή ενεργητικό <43.000.000 €)
• ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι μικρότερος ή ίσος των 250 ατόμων
• λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Η εξέταση κάλυψης των κριτηρίων σχετικά με τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών γίνεται σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως «ανεξάρτητης», «συνεργαζόμενης» ή «συνδεδεμένης», σύμφωνα με τους εκεί σχετικούς ορισμούς.

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των δεκατριών (13) μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης).

Τι χρηματοδοτείται: 

Οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν σχετίζονται με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ενδεικτικά μπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Ενημέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων, ώρες απόπλου, κατάπλου και δυνατότητα συνδυασμού δρομολογίων και γενικά μέσων για την πραγματοποίηση μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισμών, στον επιθυμητό χρόνο κλπ)
• Ενημέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τα προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναμική ενημέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου και κατάπλου, κλπ)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων / έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων – πολίτη – τρίτων μερών
• Συνδυασμένες υπηρεσίες τουρισμού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών,
µε έµφαση στις θαλάσσιες µεταφορές
• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του λιμένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (διασύνδεσης των λιμένων με χερσαία δίκτυα)
Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

Είδος ενίσχυσης: 
Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενη πρόταση θα είναι ίσο με:

• το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση,
• το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από μεσαία επιχείρηση.
O μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ, κατά συνέπεια το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ (ήτοι το 50% του μέγιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ή τα 400.000 ευρώ (ήτοι το 40% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση.

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 300.000 ευρώ, οπότε το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται στα 150.000 ευρώ (ήτοι το 50% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, ή στα 120.000 ευρώ (ήτοι το 40% του ελάχιστου προϋπολογισμού) εάν πρόκειται για μεσαία επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαμβάνονται το κόστος των σημαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν μια ολοκληρωμένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:

επενδύσεις σε πάγια (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρμογών λειτουργικού και εξειδικευμένου λογισμικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας κλπ.) και σε άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προμήθειας δεδομένων, ενέργειες προώθησης / προβολής, παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους και εκπόνηση μελετών σχετιζόμενων με την Πρόταση και αναφερόμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου κλπ.).
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

• Κ.Δ. 1: Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
• Κ.Δ. 2: Δαπάνες Λογισμικού
• Κ.Δ. 3: Υπηρεσίες Συμβούλων
• Κ.Δ. 4: Ενέργειες Προώθησης Προβολής
• Κ.Δ. 5: Πιλοτική Λειτουργία
Ανεξαρτήτως της Κατηγορίας Δαπάνης, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικότεροι περιορισμοί:

Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και πριν την λήξη του έργου.
Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία, τα επιμέρους όρια και οι ειδικές προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υποβολής.

Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 3.912.937,00 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75 %

(αναδημοσίευση από Info3kps)

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

Τρίτη, Ιανουάριος 23, 2007

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας