«ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» – Χαμηλότοκα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων ΤΕΠΙΧ έως 31/1/2017

Τη χορήγηση δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας προβλέπει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα 275 εκατ. ευρώ του προγράμματος παρέχονται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 275 εκατ. από 14 συνεργαζόμενες τράπεζες. Η διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των συνεργαζόμενων τραπεζών έχει ολοκληρωθεί και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων, ενώ τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη δράση θα έχουν, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 Ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Δικαιούχοι της Δράσεως:
Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

• Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
– απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
– εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.
• Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
• Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες
• Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων
• Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Σκοπός δανείου:
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων:
– Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στον Ν. 3299/2004 (Επενδυτικό Νόμο) ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ κ.α.),
– Οποιαδήποτε άλλη επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση
• Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη:
– Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
– Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)
Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Ύψος δανείου:
Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1.  Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, έως €800.000
2.  Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως , έως €300.000

Διάρκεια δανείου:

1.  Επενδυτικό Δάνειο:  από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
2.  Κεφάλαιο Κινήσεως:  έως 48 μήνες.

Επιτόκιο:
Παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο,  το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ),  εφαρμόζεται  μόνο στο 50% του δανείου,   καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* H εισφορά του Ν.128/75 (0,60%), εφαρμόζεται στό 50% του δανείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του ταμείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ALPHA BANK

31.500.000

NEA PROTON BANK

7.100.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

5.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2.000.000

EFG EUROBANK SA

45.002.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

50.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.200.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ

5.000.000

PROBANK A.E.

20.000.000

ATTICA BANK

15.000.000

ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

20.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( συμπ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ)

120.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.500.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

333.302.000

Τρίτη, Φεβρουάριος 5, 2013

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας