Πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών (ιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι – σύμβουλοι, λογιστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Υποβολή Προτάσεων: 1 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2009

Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων-συμβούλων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος είναι 250 εκ. ευρώ, αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 50.000 ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (βάσει της νέας κωδικοποίησης ΚΑΔ 2008):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 “ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ” 
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22.11 Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων
86.22.19 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.23.11 Ορθοδοντικές υπηρεσίες
86.23.19 Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΓΕΩΛΟΓΟΙ-ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ-ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ” 
70.22.15.01 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
70.22.15.02 Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
70.22.15.03 Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
70.22.15.05 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
70.22.15.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.08 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
70.22.15.09 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
70.22.15.10 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12.1 Υπηρεσίες μηχανικών
71.12.3 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 “ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ” 
69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 “ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ”
69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 “ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ”
69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.21 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.23.02 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24 Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.3 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
70.22.13.02 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
70.22.13.05 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.15.04 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70.22.15.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.20.01 Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης
70.22.20.02 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :

• Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια
• Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
• Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
• Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
• Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009.
• Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) &

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Κατηγορία 1, 2 35.000 € 28.000 €
Κατηγορία 3, 5 25.000 € 20.000 €
Κατηγορία 4 50.000 € 40.000 €

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας