παλιός Επενδυτικός Νόμος - 4146/2013.

Πληροφορίες προγράμματος

 

 

Επενδυτικός Νόμος 4146/2013.

Επενδυτικός Νόμος: Ρευστότητα - Ταχύτητα – Διαφάνεια

Ο Επενδυτικός Νόμος στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ο Επενδυτικός Νόμος παρέχει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων.

Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν. 4146/2013) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Εισάγονται έτσι νέες διατάξεις που αφορούν στην:

Α) Παροχή ρευστότητας και Επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων:

1. Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής

2. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του Επενδυτικού Νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές

3. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους

4. Παρέχεται στους φορείς επένδυσης, η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους

5. Διευρύνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας

6. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων (κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο) και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 

Β) Ενίσχυση της διαφάνειας και των διαδικασιών ελέγχου του Επενδυτικού Νόμου:

7. Καταργείται (και αναδρομικά) η  ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

8. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

9. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

10. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια το ύψος των οποίων επανέρχεται από τα  € 150 εκατ. στα € 50 εκατ., προβλέπεται νομοθετική κύρωση.

11. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα  επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

 

Κατηγορίες Επενδύσεων

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: κάθε επιχειρηματία
Προβλέπει:  Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης

2. Περιφερειακή Συνοχή
Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.


Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα
Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.
Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά: επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.
Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται  όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια
Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.
Προβλέπει: φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)
Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.


Είδη ενισχύσεων

1. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

2. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

4. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων - Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό

       Περιφέρειες              Νομοί         Ζώνες                    Ποσοστά ενίσχυσης

 

 

 

Μεγάλες επιχειρήσεις

   Μεσαίες επιχειρήσεις

 Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

 Νοτίου Αιγαίου

 Κυκλάδων

  Γ 

 15% 

 25% 

 35%

 

 Δωδεκανήσου 

 Γ 

 15% 

 25% 

 35%

 Στερεάς Ελλάδας 

 Φθιώτιδος 

 Β 

 15% 

 25% 

 35%

 

 Φωκίδος 

 Β 

 20% 

 30% 

 40%

 

 Ευβοίας 

 Β 

 15% 

 25% 

 35%

 

 Βοιωτίας 

 Α 

 15% 

 20% 

 25%

 

 Ευρυτανίας 

 Γ 

 20% 

 30% 

 40%

 Κεντρικής Μακεδονίας 

 Θεσσαλονίκης 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Χαλκιδικής 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Κιλκίς 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Πέλλας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Ημαθίας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Πιερίας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Σερρών

  Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 Δυτικής Μακεδονίας 

 Γρεβενών

  Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Κοζάνης 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Φλώρινας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Καστοριάς 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 Αττικής 

 Αττικής 

 Α 

 15% 

 20% 

 25%

 Θεσσαλίας 

 Λάρισας 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Μαγνησίας 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Καρδίτσας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Τρικάλων 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 Ιονίων Νήσων 

 Κέρκυρας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Λευκάδας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

Κεφαλληνίας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

Ζακύνθου

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 Κρήτης 

 Ηρακλείου 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Χανίων 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Λασιθίου 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Ρεθύμνης 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 Πελοποννήσου 

 Λακωνίας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Μεσσηνίας 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Κορινθίας 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Αρκαδίας 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

 

 Αργολίδας 

 Β 

 30% 

 35% 

 40%

  Βορείου Αιγαίου 

 Λέσβου 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Χίου 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 

 Σάμου 

 Γ 

 30% 

 40% 

 50%

 Ανατολικής     
Μακεδονίας – Θράκης 

 Καβάλας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Ξάνθης 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Ροδόπης 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Δράμας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Έβρου 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 Ηπείρου 

 Ιωαννίνων 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

  Άρτας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Πρέβεζας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

 Θεσπρωτίας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 Δυτικής Ελλάδας 

 Αχαΐας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

  Αιτ/νίας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

   Ηλείας 

 Γ 

 40% 

 45% 

 50%

 

Σημείωση:
Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) παρέχεται ποσοστό αποκλειστικά ίσο με το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανεξάρτητα από το εάν ο προηγούμενος πίνακας δίνει υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά ενίσχυσης.

ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τους Νομούς Φθιώτιδας, Εύβοιας και Βοιωτίας

Μεγάλη Επιχείρηση: 15%, Μεσαία Επιχείρηση: 25%, Μικρή και Πολύ Μικρή Επιχείρηση: 35%

Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής, Φωκίδος και Ευρυτανίας

Μεγάλη Επιχείρηση: 20%, Μεσαία Επιχείρηση: 30%, Μικρή και Πολύ Μικρή Επιχείρηση: 40%

Περιλαμβάνει τους Νομούς των Περιφερειών: Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου

Μεγάλη Επιχείρηση: 30%, Μεσαία Επιχείρηση: 40%, Μικρή και Πολύ Μικρή Επιχείρηση: 50%

Περιλαμβάνει τους Νομούς των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Μεγάλη Επιχείρηση: 40%, Μεσαία Επιχείρηση: 50%, Μικρή και Πολύ Μικρή Επιχείρηση: 60%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Κ.Α.Δ. 2008

Κ.Α.Δ. 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01

Φυτική και ζωική παραγωγή και συναφείς δραστηριότητες (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση επεξηγηματικού χαρακτήρα ως προς τα είδη και τις λεπτομέρειες των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

02

Δασοκομία και υλοτομία (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση επεξηγηματικού χαρακτήρα ως προς τα είδη και τις λεπτομέρειες των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση επεξηγηματικού χαρακτήρα ως προς τα είδη και τις λεπτομέρειες των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

06 ΕΩΣ 09

Ορυχεία και Λατομεία

10 ΕΩΣ 33

Μεταποιητικές δραστηριότητες με τις ισχύουσες εξαιρέσεις και λεπτομέρειες

35

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (Εξαιρείται ο Κ.Α.Δ. 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)

36 ΕΩΣ 39

Παροχή Νερού, Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

42

Από τα έργα Πολιτικού Μηχανικού εντάσσονται μόνο: Κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

49 ΕΩΣ 53

Μεταφορά και Αποθήκευση

55

Καταλύματα με τις σχετικές δεσμεύσεις και περιορισμούς που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146/2013

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

61

Τηλεπικοινωνίες

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

72

Επιστημονική Έρευνα και ανάπτυξης

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

86

Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού Υγείας (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση επεξηγηματικού χαρακτήρα ως προς τα είδη και τις λεπτομέρειες των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

87

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

Υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:

 • Η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και άνω.
 • Επενδύσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις camping 3*.
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με την μορφή συνεργειών.
 • Επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση.
 • Κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα, τουριστικά λιμάνια σκαφών αναψυχής, γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα προπονητικού – αθλητικού τουρισμού, αυτοκινητόδρομοι.
 • Εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας, οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών.
 • Παραδοσιακά ξενοδοχεία 2* και άνω (εκσυγχρονισμός και μετατροπή).
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
 • Κλειστοί σταθμοί δημόσιας χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για λογαριασμό και με πρωτοβουλία του Δημοσίου.

Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:
Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης.
 

Υποβολή

 • Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (www.mindev.gov.grwww.ependyseis.grwww.investingreece.gov.gr) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
 • Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.
 • Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.


Προέλεγχος
Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

 

Αξιολόγηση
Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.


Αποτελέσματα
Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

 

Πέμπτη, Μάρτιος 17, 2011
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ