Ενίσχυση Νομαρχιακού και Τοπικού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση – Ψηφιοποίηση Επιχειρηματικών λειτουργιών (Β' κύκλος)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Δράση: 2.7.4.2

Περιγραφή: Eνίσχυση του Ημερήσιου – Εβδομαδιαίου πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου Νομαρχιακού και Τοπικού τύπου, καθώς και των ενώσεων ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων, για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή/και υπηρεσιών, με σκοπό την σύνδεση με το Διαδίκτυο ή για την περαιτέρω εκμετάλλευσή του, είτε πρόκειται για παρουσία του φορέα είτε πρόκειται για συναλλαγές. Σημαντικό θεωρείται και ο εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής της επιχείρησης ή συνδικαλιστικής ένωσης.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες: Εκδοτικές Επιχειρήσεις – Ενώσεις ιδιοκτητών εφημερίδων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/7/2007-20/9/2007

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι νομαρχιακές και τοπικές ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, καθώς και οι ενώσεις ιδιοκτητών ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον τη διαχειριστική χρήση 2006.

Παρατήρηση:
Το συγκεκριμένο κριτήριο αφορά διαχειριστική χρήση και όχι κατ’ ανάγκη ημερολογιακό έτος (για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εμφανίζουν υπερδωδεκάμηνες χρήσεις η απαίτηση μεταφράζεται σε λειτουργία άνω του ενός ημερολογιακού έτους).
Το συγκεκριμένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη υποβληθέντος εντύπου Ε3 της χρήσης 2006 (μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών).
Οι ενώσεις ιδιοκτητών θα πρέπει να πιστοποιούν το Α.Φ.Μ. τους μέσω υπεύθυνης δήλωση ή αντίστοιχης βεβαίωσης από την εφορία.
Οι επιλέξιμες εφημερίδες, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδων και να ανήκουν στις εφημερίδες του νομαρχιακού και τοπικού τύπου. Παράλληλα θα πρέπει επίσης οι εφημερίδες να εκδίδονται τουλάχιστον για ένα έτος, έως την έναρξη του προγράμματος και να φαίνεται ο χρόνος κυκλοφορίας τους υπολογισμένος σε έτη. (Σχετική βεβαίωση για τα παραπάνω θα τους χορηγείται μετά από αίτησή στην ΓΓΕ /ΓΓΕ για υποβολή πρότασης στο παρόν πρόγραμμα).
Κριτήρια για τον καθορισμό των ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων. Ν 3548/2007 αρ. 1.6:
Ημερήσια εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον επί πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες κάθε εβδομάδα.
Εβδομαδιαία εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία εκδίδεται μία (1) φορά την εβδομάδα.
Νομαρχιακή εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία έχει την έδρα της εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
Τοπική εφημερίδα καλείται αυτή, η οποία έχει την έδρα της εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτός των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Αθλητική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, νομαρχιακή ή τοπική καλείται αυτή, η οποία στην ύλη της περιέχει αθλητική ειδησεογραφία σε ποσοστό τουλάχιστον 65%, από το οποίο το 50% να είναι τοπικού ενδιαφέροντος.
Οι επιλέξιμες ενώσεις ιδιοκτητών που έχουν ιδρυθεί πριν την 1-7-2007, είτε των ημερησίων είτε των εβδομαδιαίων εφημερίδων του νομαρχιακού και τοπικού τύπου, θα παίρνουν σχετική βεβαίωση, που θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας τους υπολογισμένος σε έτη. Η βεβαίωση θα τους χορηγείται μετά από αίτησή στην ΓΓΕ /ΓΓΕ για υποβολή πρότασης στο παρόν πρόγραμμα.
Θα πρέπει επίσης να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, καθώς και ονομαστική λίστα των μελών τους υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης.
Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 Ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται:
Εκσυγχρονισμό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων με την χρηματοδότηση της εισαγωγής και εφαρμογής εργαλείων πληροφορικής στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην παραγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.
Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρμογών σε θέματα καταχώρισης, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές, βιώσιμες Επιχειρήσεις.
Βελτίωση των κτηριακών υποδομών των γραφείων και των εγκαταστάσεων.
Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής των φύλλων του εντύπου ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας.

Όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στον πρώτο κύκλο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Στην περίπτωση που ένας όμιλος έχει πάνω από μια εφημερίδα και έχει χρηματοδοτηθεί στον Α κύκλο 2.7.4, μπορεί να αιτηθεί στον Β κύκλο με κάποια άλλη ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτικού ή αθλητικού περιεχομένου εφημερίδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει την ίδια έδρα με την προηγούμενη που είχε ενταχθεί. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση από την εφορία που ανήκει το υποκατάστημα. Εξαίρεση θα υπάρχει μόνο αν στον ίδιο χώρο συστεγάζονται ημερήσια και εβδομαδιαία και έχει χρηματοδοτηθεί για τη μια από τις δύο εφημερίδες κατά τον πρώτο κύκλο με βάση τους νόμους 3548/2007 και 2328/2005.

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Ο ανώτατος υποβαλλόμενος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδες ανέρχεται σε 20.000€ ανά πρόταση. Εξαιρετικά για τις ενώσεις ιδιοκτητών ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται στις 40.000 € ανά πρόταση.

Η δημόσια χρηματοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Στην περίπτωση χρήσης τραπεζικού δανείου για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) αναλαμβάνει, σημαντικό τμήμα των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου, καθώς και την επιδότηση του κόστους δανεισμού τους . Κατά συνέπεια, εάν επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους να απευθύνονται σε αυτό στην εξής διεύθυνση:

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Λεωφ. Αμαλίας 26 – ΑΘΗΝΑ 105 57
Τηλέφωνο 210 33 11 201-5
Διαδικτυακός τόπος : www.tempme.gr

Επιλέξιμες ενέργειες – δαπάνες

Κατηγορία 1: Προμήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Laptop (συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού)
Εκτυπωτές-Πολυμηχανήματα
Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα (το πολύ ένα)
Μέσα οπτικοποίησης (π.χ. σκάνερ, φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα) (το πολύ ένα, από το κάθε είδος)
Ειδησεογραφικά μέσα (π.χ. Τηλεόραση, DVD, DVD-RW, ραδιόφωνο, δορυφορικό δέκτη – όχι όμως την συνδρομή) (το πολύ ένα, από το κάθε είδος)
Φαξ
Σύνδεση στο διαδίκτυο για ένα χρόνο.
Λογισμικό
Anti-Virus
Προμήθεια λογισμικού σχετικό με εκτυπωτικές δραστηριότητες (π.χ. προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας, επεξεργασίας κειμένου και εκτυπώσεις) (μόνο έτοιμα πακέτα της αγοράς).
Προμήθεια λογισμικού επιχειρησιακής διαχείρισης (ERP μόνο έτοιμα πακέτα της αγοράς).
Ανάπτυξη ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, και φιλοξενία αυτής για ένα χρόνο (virtual hosting) σε παροχέα σχετικών υπηρεσιών.
Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. e-business, e-commerce).
Μέγιστο ύψος επιχορηγούμενης και υποβαλλόμενης δαπάνης για την κατηγορία θεωρείται το ποσό των 14.000€ για τις ημερήσιες-εβδομαδιαίες πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδες και για τις ενώσεις ιδιοκτητών το μέγιστο ύψος επιχορηγούμενης και υποβαλλόμενης δαπάνης θεωρείται το ποσό των 30.000€. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένωση θελήσει να χρησιμοποιήσει μόνο την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 τότε δεν υπάρχει ελάχιστο όριο επένδυσης. Στην περίπτωση όμως που μια επιχείρηση θελήσει να επιλέξει δαπάνες και από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (2,3) τότε θα πρέπει να έχει επιλέξει δαπάνη τουλάχιστον 5.000€ από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

Κατηγορία 2

Πάγιος εξοπλισμός επίπλων (Βιβλιοθήκες, γραφεία, καρέκλες γραφείου, τραπέζι συσκέψεων, ράφια, καναπές)
Πάγιος εξοπλισμός σκευών (φωτιστικό, κλιματιστικό)
Μέγιστο ύψος δαπάνης για την Κατηγορία 2 θεωρείται το ποσόν των των 4.000€ για τις ημερήσιες -εβδομαδιαίες πολιτικού και αθλητικού περιεχομένου εφημερίδες και για τις ενώσεις ιδιοκτητών θεωρείται το ποσό των 10.000€. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.

Κατηγορία 3

Εκπόνηση και υλοποίηση της μελέτης με καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών για την υπαγωγή της πρότασης στο πρόγραμμα.
Μέγιστο ύψος δαπάνης και για τις επιχειρήσεις και για τις ενώσεις για την κατηγορία 3 θεωρείται το ποσόν των 2.000 ευρώ. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο. Παρατήρηση: Το ποσό που θα προκύψει για την κατηγορία 3 όσο αφορά τις ενώσεις αθροιζόμενο με το ποσό τις κατηγορίας 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000€.
Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος.
Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται: Τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς την επιχείρηση. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή, να περιγράφεται αναλυτικά το είδος των εργασιών ή/και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν.
Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος.
Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει στην κατοχή της τουλάχιστον επί μια 5ετία μετά τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου τον εξοπλισμό που τυχόν περιλαμβάνεται στις δαπάνες αυτές.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 800.000,00 €
ο ανωτέρω προυπολογισμός αφορά Δημόσια Δαπάνη
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 63,52 %

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:
http://www.eommex.gr/greek/programs/press2/index.htm

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος πατώντας εδώ (doc, 535 KB, 32 σελίδες).
(αναδημοσίευση από www.info3kps.gr)

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2007

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας