Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ROM

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Eνίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ (Α΄Κύκλος)

Δράση: 2.8.3/3

Περιγραφή:
Ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των.

Πρόγραμμα: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αποδέκτες: ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες) γεννημένοι μέχρι και το 1989.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/2/2007-27/4/2007

Περιοχή εφαρμογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι ΡΟΜ (άνδρες-γυναίκες)
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι μέχρι και το 1989
Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των τομέων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κανονισμού υλοποίησης
Στο πρόγραμμα εντάσσονται προτάσεις που η νομική μορφή τους θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός)
Σε περίπτωση σύστασης εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο δικαιούχοι κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με ποσοστό 100%
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων εκτός από Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου
Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν την κατάστασή τους με πιστοποίηση από την «Πανελλήνια Επιτροπή ΡΟΜ» που εξελέγη στη Θεσσαλονίκη στις 25/12/2006
Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Μέτρο 2.8 του Ε.Π.ΑΝ., οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η μη απαγόρευση από την κειμένη νομοθεσία της εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης στον προτεινόμενο χώρο
Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού
Για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» ισχύει ο κανόνας De minimis (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις που δίδονται με τον κανόνα De minimis αθροιστικά σε μία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 €

Τι χρηματοδοτείται:
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις – Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 165.000 €
Διαμόρφωση Χώρων, Προβολή-Προώθηση και Άλλες Δαπάνες – Επιχορηγούμενη δαπάνη μέχρι 40.000 €
(Την αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Υλοποίησης του προγράμματος)

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 165.000€. Κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 15.000€.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με Τραπεζικό δανεισμό.

Αν οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν, μπορούν για τη διευκόλυνσή τους, να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), το οποίο αναλαμβάνει το τμήμα των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη σύναψη του δανείου (Διεύθυνση ΤΕΜΠΜΕ: Λεωφ. Αμαλίας 26, Τηλ.: 210-33.11.201-5, Διαδικτυακός τόπος: www.tempme.gr).

Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηματικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες από την Προδημοσίευση του Προγράμματος, δηλ. την 29/12/2006.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 9.090.909,00 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 63 %

Αρμόδιος Φορέας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΕΟΜΜΕΧ

Πρόσθετα στοιχεία:
(αναδημοσίευση από info3kps)

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό

Η ημερομηνία στα ληγμένα προγράμματα αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Παρασκευή, Μάιος 18, 2007

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας