Επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Εγνατία Πληροφορική)

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Περιγραφή: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πληροφορικής, που θα επενδύουν αποκλειστικά και μόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στη θεματική ενότητα «Εγνατία Πληροφορική»: Δράσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος και αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων πληροφορικής στη Βόρεια Ελλάδα .

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ

Αποδέκτες: 
Υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πληροφορικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 
4/12/2006-2/2/2007

Περιοχή εφαρμογής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Όροι και προϋποθέσεις: 
Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των ΜΜΕ – δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

να απασχολούν 0 – 50 εργαζόμενους (ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναμό τους σε περίπτωση μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση)
ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού τριετίας τους, να κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€)
(τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν τις τρεις τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ’ αυτών υπάρχουν)
η ιδία συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Οι υφιστάμενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας):

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
51.84 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
52.51 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες ενέργειες:

Ενέργεια 1 Προμήθεια Εξοπλισμού: αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ενέργεια 2 Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού: αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών τυποποιημένου λογισμικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ενέργεια 3 Παροχή Υπηρεσιών: περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε:
να καταστούν λειτουργικές οι εφαρμογές λογισμικού της ενέργειας 2
να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρμογών.
Ενέργεια 4 Συνδρομές: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας ενέργειας μπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Είδος ενίσχυσης: 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες έως διακοσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 €).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για τις Θεματικές Ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης: 50%
Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια και μεσομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το μέγιστο ποσοστό του είναι 25%

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά ενέργεια αναφέρονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και τα Παραρτήματά της. Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στον Τελικό Δικαιούχο δε συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Προϋπολογισμός: 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 1.000.000,00 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 70 %

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας