E-services “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών “

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Στοιχεία Προγράμματος:
e-services: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Περιγραφή:
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο τους.

Πρόγραμμα:
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Αποδέκτες:
Μεμονωμένες επιχειρήσεις (πλην αυτών με δραστηριότητες σχετικές με την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
…-7/11/2008, ώρα 14:00 (η αρχική ημερομηνία λήξης ήταν η 29/10/2008)

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους:
• κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) και
• εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29.10.2008, 14:00.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008 (ως ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η ημερομηνία Έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα προηγούμενων ετών, κλπ).
• Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας της δράσης, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα του Οδηγού (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis). Ο έλεγχος των επιλέξιμων – εξαιρούμενων δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης.
• Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών). Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στα πλαίσια της δράσης, θα δηλώσει απαραίτητα στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο Φάκελο Υποβολής τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετείχε/ εντάχθηκε κατά την τρέχουσα χρήση και τις δύο προηγούμενες χρήσεις, καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριμένη απαίτηση.
• Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Κάθε επιχείρηση (ξεχωριστό ΑΦΜ) που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, έχει δικαίωμα να υποβάλλει/υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου. Κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services).

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει το χρονικό ορόσημο της 31/12/2008. Μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να έχει εκδοθεί το σύνολο των παραστατικών των ενισχυόμενων έργων (Δελτία Αποστολής, τιμολόγια, κλπ) καθώς και να έχουν ολοκληρωθεί οι εξοφλήσεις των σχετικών παραστατικών δαπανών.

Τι χρηματοδοτείται:

Στο πλαίσιο της δράσης δεν υποστηρίζεται/ επιχορηγείται:

• Η ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων αποκλειστικά πληροφοριακού χαρακτήρα που περιορίζονται σε απλή καταγραφή/ παρουσίαση της εταιρίας και των προϊόντων/ υπηρεσιών της (π.χ. ενημερωτικά σάιτ), χωρίς την υλοποίηση συγκεκριμένης υπηρεσίας με δοσοληπτικές λειτουργίες
• Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται ήδη από την επιχείρηση
• Τερματικός εξοπλισμός (PCs, PDAs κλπ.) που στοχεύει στην πρόσβαση στην υπηρεσία του προσωπικού της επιχείρησης ή συνεργατών – προμηθευτών της
• Η ανάπτυξη/ επέκταση υπηρεσιών που δεν στοχεύουν σε πελάτες αλλά στην αναβάθμιση εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης ή λειτουργιών σε σχέση με συνεργάτες – προμηθευτές
• Η ανάπτυξη/ επέκταση υφιστάμενων συστημάτων CRM, CMS, ERP κλπ, η σκοπιμότητα των οποίων δεν διασυνδέεται σαφώς με συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία που θα παρασχεθεί στο πλαίσιο του έργου και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας δράσης
• H απλή υλοποίηση αυτοματοποιημένων δικτύων φωνής (IVR) που περιλαμβάνει γενική ενημέρωση και απλή δρομολόγηση, ενώ η τελική υπηρεσία – ολοκλήρωση της συναλλαγής διεκπεραιώνεται στη συνέχεια μέσω τηλε-εκπροσώπου (live agent)
• Ενέργεια καθαρά προωθητικού χαρακτήρα (π.χ. internet marketing campaign) που δεν αφορά και δεν διασυνδέεται σαφώς με την βασική υπηρεσία που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου

Η διανομή των υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο των ενισχυόμενων έργων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ή σε συνδυασμό περισσοτέρων καναλιών διανομής:

• Internet (www)
• Mobile (GPRS, 3G)
• Voice (interactive)

Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών που υποστηρίζει το καθένα από αυτά, όπως: eCommerce platforms, interactive web portals, web-stream, wikis, blogs, podcasts, RSS feeds, Web2SMS, bluetooth, SMS, MMS κλπ., αλλά και σύγχρονων τάσεων όπως Web και Social Networks.

Αντιπροσωπευτικές (αλλά όχι περιοριστικές / εξαντλητικές) περιπτώσεις εφαρμογής εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θεωρούνται

• το ηλεκτρονικό εμπόριο
• η ηλεκτρονική εκπαίδευση, επιμόρφωση, ξενάγηση
• οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης – πληροφόρησης
• λοιπές εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (πχ. τηλεδιάσκεψη κλπ)
(περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό υποβολής της δράσης (σελ. 8 και μετά).

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται στα 50.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού).

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα5.000 ευρώ. (Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια ειδικών κατηγοριών υπηρεσιών, όπως αυτά αναλύονται στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού Υποβολής).

Το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως της λύσης, των υπηρεσιών που παρέχονται κλπ. και ως απόλυτο μέγεθος δεν αποτελεί σημείο συγκριτικής αξιολόγησης. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους της επένδυσης.

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

• δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού λειτουργίας του e-service
• δαπάνες λογισμικού
• τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο ίντερνετ
• δαπάνες συνδρομής σε υπηρεσίες
• ενέργειες προώθησης / προβολής
• υπηρεσίες συμβούλων

Προϋπολογισμός:

Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 17.000.000,00 €
60% (ήτοι 10.200.000 ευρώ) προέρχονται από δημόσια δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο
40% (ήτοι 6.800.000 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Ηλιουπόλεως 2-4 (Υμηττός) 172 37 Αθήνα
213 1300700
http://www.ktpae.gr

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

(αναδημοσίευση από www.info3kps.gr)

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής

Παρασκευή, Νοέμβριος 7, 2008

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας