Digital Value "Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας"

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Αναμένεται προκήρυξη του προγράμματος “Digital Value – Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας”.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο τομέας των υπηρεσιών προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες καινοτομίας, οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν. Η καινοτομία στις υπηρεσίες μπορεί να αφορά νέες τεχνολογίες, διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια επιτρέπει την αυτοματοποίηση ορισμένων υπηρεσιών, και την ευρεία διάθεσή τους. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες αναδεικνύονται ως μια ευκαιρία-κλειδί για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς, και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας είχαν να παρουσιάσουν μια ταχεία ανάπτυξη. Πάνω από 26.000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας με την πλειονότητα αυτών να έχει ιδρυθεί την τελευταία 15ετία, ενώ και η σχετική απασχόληση παρουσίαζε σημαντική αύξηση (80.000 εργαζόμενοι την περίοδο 2001 – 2006). Οι κλάδοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές πηγές ανάπτυξης συνολικά για την ελληνική οικονομία. Αποτελούν τους πρωτοπόρους κλάδους σε όρους καινοτομίας, και επιπλέον συνεισφέρουν στην καινοτομική επίδοση των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας[2].

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακή διέξοδο για τις επιχειρήσεις, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες λογισμικού, οι βελτιώσεις στο υλικό, και η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας είναι δυνατό να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Με όχημα αυτές τις καινοτόμες υπηρεσίες οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους, τη βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεών τους, τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά digital Value) στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών),ιδιωτικού δικαίου, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.
Ως «νεοϊδρυθείσα» θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη επιτηδεύματος (ατομικές επιχειρήσεις) ή τη σύστασή της (π.χ. προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείες από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών) και δεν έχει ολοκληρώσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασής της για υπαγωγή στη Δράση.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην εντάσσονται στις εξαιρέσεις του κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 (π.χ. προβληματικές επιχειρήσεις).

Επενδύσεις που ενισχύονται:
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν θα λάβουν επιχορήγηση για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλουν. Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και να αξιοποιούν διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης (π.χ., Web, mobile, ΤV).
Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως:
• Υγεία
• Εκπαίδευση
• Επιχειρηματικότητα
• Διαφήμιση
• Επικοινωνία
• Πολιτισμό
• Ψυχαγωγία
• Τουρισμό
• Περιβάλλον
• Μεταφορές
• Κοινωνική Δικτύωση
Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε niche markets.

Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών ανά θεματικό αντικείμενο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Προηγμένες Υπηρεσίες Υγείας
• υπηρεσίες υποστήριξης ηλικιωμένων και μοναχικών ατόμων (e-inclusion – active ageing), υποστήριξης ΑμΕΑ, ασθενών με χρόνιες παθήσεις και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού
• υπηρεσίες κινητής τηλεϊατρικής, παρακολούθησης κρίσιμων δεδομένων ακόμα και με χρήση κινητών συσκευών αλλά και συσκευών που ενσωματώνονται στο ανθρώπινο σώμα (BAN-Body Area Networks)
• υπηρεσίες διαχείρισης ιατρικών απεικονίσεων και βέλτιστης αναζήτησης σε ιατρικές βάσεις δεδομένων.
• υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων στο σημείο παροχής ιατρικής φροντίδας (Bedsite management systems, PDA solutions, WiFI /Bluetooth/ZigBee enabled solutions, mobile phone medicine, m-health)
• υπηρεσίες secure patient access to Electronic Medical Records μέσα από πολλαπλά κανάλια (Web, Mobile, TV)
• υπηρεσίες ψηφιακών κοινοτήτων στην Υγεία και τη κοινωνική ασφάλιση (web 2.0, web 3.0, patient empowerment solutions, patient virtual communities, κλπ – π.χ http://www.patientslikeme.com/ ).
• υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας (online) για θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού (π.χ http://www.youtube.com/watch?v=6iWF5k-4sfo)
υπηρεσίες Εκπαιδευτικών παιχνιδιών για θέματα Υγείας και Πρόνοιας (π.χ http://www.bayerdidget.co.uk/about-didget/Product-Demo)

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Τουρισμού, Ενημέρωσης, Ψυχαγωγίας
• υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με την χρήση πολλαπλών μέσων
• υπηρεσίες ανάπτυξης online και mobile gaming
• ολοκληρωμένες semantic υπηρεσίες Destination Management και Dynamic Packages
• υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για χώρους του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού
• υπηρεσίες διασύνδεσης φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου με χρήση έξυπνων ετικετών (smart tags) με το στόχο την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο από ένα φυσικό μέσο.

Αξιοποίηση «πράσινων» τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Green ICT) για ανάπτυξη υπηρεσιών
• υπηρεσίες βέλτιστης διαχείρισης ενεργειακών πόρων και εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση τεχνολογιών όπως τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων κλπ
• υπηρεσίες αποϋλοποίησης διαδικασιών
• έξυπνα δίκτυα πλέγματος για την παρακολούθηση και έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωση στο χώρο της Ενέργειας

Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου για τις Επιχειρήσεις ή/και τους Πολίτες
• επαναχρησιμοποιήσιμες Υπηρεσίες Πρόσβασης σε Ψηφιακά Δεδομένα (π.χ. Web2.0 mashups, open digital libraries)
• διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας κοινόχρηστων, διαδικτυακών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων
• Υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης περιεχομένου (digital signage) με σύστημα διαχείρισης διαφημίσεων (ad management)

Υπηρεσίες για έξυπνη Γεωργία και διασφάλιση Υγείας Τροφίμων
• υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας (traceability) αγαθών με χρήση τεχνολογιών RFID
• υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας (precision agriculture) για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη γεωργική εκμετάλλευση
• υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων με χρήση ασύρματων αισθητήρων (remote sensing)
• Διαδικτυακές υπηρεσίες ψηφιακών εργαστηρίων για τον έλεγχο τροφίμων (LIMS)

Υπηρεσίες Οργάνωσης και Βελτιστοποίησης της Παραγωγής και της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
• υπηρεσίες έξυπνης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, που μειώνουν τελικά το κόστος προώθησης ανά πώληση προϊόντος και με χρήση έξυπνων καρτών
• υπηρεσίες επεξεργασίας και εξαγωγής επιχειρησιακής γνώσης σε τομείς όπως η οικονομική διαχείριση, η επιχειρησιακή έρευνα, η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, αλλά και η προώθηση και οι πωλήσεις προϊόντων
• υπηρεσίες βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής που αξιοποιούν-επεξεργάζονται δεδομένα από το χώρο βιομηχανικής παραγωγής (π.χ. με χρήση πολλαπλών αισθητήρων ή/και δικτύων αισθητήρων – Machine To Machine λύσεις)

‘Άλλες Ηλεκτρονικές και Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
• καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (cross platform)
• θεματικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking)
• υπηρεσίες με επίγνωση του περιβάλλοντος (context aware services)

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα δράση για την υλοποίηση των σχετικών επενδυτικών στοιχείων περιλαμβάνουν:

• Κόστος απόκτησης ή χρήσης ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, τεχνογνωσία) που δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες
– δημιουργία της βασικής υποδομής
– προμήθεια ή χρήση και εγκατάσταση λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού
– απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας
• Μισθολογικό κόστος δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης
– Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη τμήματος του μισθολογικού κόστους (υπολογιζόμενου για περίοδο δύο ετών) των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.
• Ειδικότερα και εν προκειμένω μόνο για ΜΜΕ περιλαμβάνονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις (άρθρα 26 και 27 καν. 800/2008).

Διαδικασία επιλογής επενδυτικών σχεδίων
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στα πλαίσια της δράσης, θα αξιολογηθούν ως προς την υπαγωγή τους στο καθεστώς ενίσχυσης με την εφαρμογή μιας σειράς κριτηρίων που θα εξειδικευθούν περαιτέρω.
Οι άξονες κάλυψης των κριτηρίων θα αφορούν σε αξιολόγηση
• της ωριμότητας της επιχείρησης για την υλοποίηση της επένδυσης
• της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
• της σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου
• των ποιοτικών, λειτουργικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών της επένδυσης
• του βαθμού διεθνούς καινοτομίας και της δυναμικής προώθησης των υπηρεσιών στο διεθνές περιβάλλον
• της αξιοποίησης νέου επιστημονικού δυναμικού
• της συμβολής της επένδυσης στην παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών

Συνολικά οικονομικά Στοιχεία της Δράσης
Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία υλοποιείται:
• σε ότι αφορά το μέγεθος, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L 214 της 9-8-2008, σ. 38)
• σε ότι αφορά το ποσοστό ενίσχυσης, τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006).

Το συνολικό μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ανά περιοχή υλοποίησης και  μέγεθος επιχείρησης,  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρειες Νομοί Ποσοστά Ενίσχυσης
(ανάλογα με μέγεθος επιχείρησης)
Μεγάλες επιχειρ. Μεσαίες επιχειρ. Μικρές  και πολύ μικρές επιχειρ.
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 40% 50% 60%
Ήπειρος 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 40% 50% 60%
Θεσσαλία 30% 40% 50%
Ιόνια 30% 40% 50%
Κρήτη 30% 40% 50%
Πελοπόννησος 30% 40% 50%
Β. Αιγαίο 30% 40% 50%
Νότιο Αιγαίο 15% 25% 35%
Κεντρική Μακεδονία 20% 30% 40%
Δυτική Μακεδονία 20% 30% 40%
Αττική 20% 30% 40%
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 15% 25% 35%
Φωκίδος 20% 30% 40%
Ευβοίας 15% 25% 35%
Βοιωτίας 15% 25% 35%
Ευρυτανίας 20% 30% 40%

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων ανέρχεται στα 50.000.000€. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 300.000€ έως 3.000.000€ για ΜΜΕ και 1.000.000€ έως 5.000.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι στοχεύοντας στην ουσιαστική σύνδεση της ενίσχυσης με το παραγόμενο αποτέλεσμα των επενδύσεων, το παραπάνω μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, ανά περιφέρεια, και επομένως και η εκταμίευση μέρους της αναλογούσης επιχορήγησης θα επιτυγχάνεται στην βάση της επίτευξης συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων. Οι στόχοι θα αφορούν σε δείκτες συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όπως η διατήρηση ή αύξηση θέσεων εργασίας έντασης γνώσης, το ύψος πωλήσεων παραγόμενης υπηρεσίας, ο εξαγωγικός προσανατολισμός διάθεσης παραγόμενης υπηρεσίας κ.α.

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας