Digi Retail “Πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου”

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Προκηρύχθηκε επίσημα το πρόγραμμα “Digi Retail” για την Ψηφιακή Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου.

Ποιούς Αφορά;
Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας (δεν είναι επιλέξιμες κοινοπραξίες και μη κερδοσκοπικές εταιρίες).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει:
• να ανήκουν στο κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47)
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
• να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € την τρέχουσα χρήση και τις 2 προηγούμενες (από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis)
• να λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι χρηματοδοτείται;
Το πρόγραμμα Digi-Retail χρηματοδοτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (στόχος Ε1) και στην Εξωστρέφεια – Προώθηση – Επικοινωνία (στόχος Ε2).

Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Στόχος Ε1):

Ενδεικτικά Παραδείγματα:
• Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
• Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
• Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
• Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
• Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
• Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
• Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία (Στόχος Ε2):

Ενδεικτικά Παραδείγματα:
• Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
• Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
• Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
• Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
• Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
• Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
• Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις
• Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
• Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons).
Η κάθε επένδυση που υποβάλλεται προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά και τους δύο στόχους και οι δαπάνες της να κατανέμονται ανά είδος (εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες) σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω παραδείγματα ενεργειών μπορούν να αφορούν είτε σε μεμονωμένα καταστήματα, είτε σε ανταλλαγή δεδομένων με περισσότερα υποκαταστήματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς υλοποίησης που θα τεθούν στη δράση.

Μέσα από το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται η κατασκευή Ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την Κατηγορία Ενεργειών Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση των ενεργειών που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο της δράσης, με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τα συστήματα της επιχείρησης.

Κατηγορίες Δαπανών
Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:
Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» – έως 60%
Κ.Δ.(2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a Service» – έως 60%
Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής» – έως 40%

Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση

Ο επιτρεπτός προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης:.

Κατηγορία Δικαιούχου
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟ-ΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΠροϋπολογισμόςΕπενδυτικού Σχεδίου 5.000€ έως 20.000€ 10.000€ έως 80.000€ 10.000€ έως 150.000€ 10.000€ έως 300.000€ 10.000€ έως 500.000€
Ποσοστό Επιχορήγησης 60% 60% 60% 50% 40%

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκ. ευρώ (100 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη + 100 εκ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή).

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030).

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2009 – Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν σχεδόν τριπλάσια από τον μέσο πανελλαδικό όρο και υπερδιπλάσια από το μέσο ποσοστό επιτυχίας στην Ήπειρο (λεπτομέρειες εδώ).

Η PLAN A.E. σε συνεργασία με την TERRACOM Πληροφορική (www.terracom.gr) μπορεί να προτείνει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή βαθμολογία στα πλαίσια του προγράμματος Digi-Retail.

Η TERRACOM έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε μηχανοργάνωση επιχειρήσεων λιανικής και έχει πλήθος λύσεων που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές του προγράμματος Digi-Retail:
• ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων λιανικής
• ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
• ηλεκτρονική τιμολόγηση
• οργάνωση αποθήκης με barcodes και online ενημέρωση κεντρικού καταστήματος
• ολοκληρωμένες λύσεις RFID
• εφαρμογές Business Intelligence (Επιχειρηματική Ευφυΐας)
• κάρτες πιστότητας πελατών (loyalty cards)
• ψηφιακή σήμανση (digital signage)
• ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών
• ηλεκτρονικές ετικέτες
• διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Τετάρτη, Νοέμβριος 17, 2010

Κατάσταση:

ΛΗΓΜΕΝΟ

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας