Διαπιστευθείτε

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Πρόγραμμα:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ

Αποδέκτες:
Εργαστήρια Δοκιμών & Διακριβώσεων
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/10/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από την ημερομηνία ενάρξεως του προγράμματος, δηλ. από 15-10-2009, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι :

• από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους

• από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
• Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
• Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστο κλεισμένο έτος διαχειριστικής χρήσης.
• Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφόσον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι δεν απαιτείται
• Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εμφανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος της Εφορίας, δραστηριότητα/ες που να είναι συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος (εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, φορείς Ελέγχου, Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης).
• Ο μέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι θετικός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μικρότερο των 3 ετών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διαθέσιμες χρήσεις)

Επιπλέον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση επιστρέφεται εντόκως.

Κάθε υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανά κύκλο αξιολόγησης (βλ. κεφ. 9.2 του Οδηγού). Σε περίπτωση υποβολής από την ίδια επιχείρηση περισσοτέρων της μιας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης, οι προτάσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Τι χρηματοδοτείται:
Δαπάνες παγίων και άϋλες δαπάνες.

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Εξοπλισμός (έως 70.000,00 €):
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2 Λογισμικό (έως 15.000,00 €):
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3 Υποστηρικτική βιβλιογραφία (έως 5.000,00 €):

2. ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 Διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (έως 20.000,00 €)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2 Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου (έως 3.000 € ανά πρότυπο αναφοράς)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Υπηρεσίες συμβούλου & φορέα διαπίστευσης (έως 20.000,00 €):

Υπηρεσίες συμβούλου, αποκλειστικά για την ανάπτυξη του συστήματος και έως του ποσού των 12.000 ευρώ. Ο Σύμβουλος πρέπει να πληροί τις «προϋποθέσεις επάρκειας συμβούλου» που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού.

Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).
Δραστηριότητα Εργαστηρίου: 10.000 € -100.000 €
Δραστηριότητα Φορέα: 10.000 € -50.000 €

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 24.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας