Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες προγράμματος

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο της PLAN A.E. (Νο 11 - Ιούλιος 2007).


Παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄ αυτές τις επιχειρήσεις.

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει τα εξής:

α) Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες, στα θεματικά πεδία:

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
• MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
• ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω θεματικών πεδίων αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνημμένο αρχείο. 

β) Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops)
Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

γ) Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημερίδες
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ’ ενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και, αφ’ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους.

δ) Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές
Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ.

ε) Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων
Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

στ) Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
Ο εξοπλισμός αφορά την μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με:
• Την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
• Την προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών,
• Την εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).
• Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.).

Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning– ERP), διαχείρισης σχέσεων με την πελατεία (Customer Relationship Management (CRM), σχεδιασμού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων (websites), δημιουργίας κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου και πραγματοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων μέσω του διαδικτύου κλπ.

Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να επιλέξει ορισμένες από τις ως άνω ενέργειες του προγράμματος ή να συμμετάσχει στις ομαδικές δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις “Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων” και “Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού”, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και δράσεις παροχής “Εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών”.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία: "ΚΥΑ 113286", "Κανονισμός υλοποίησης", "Κανονισμός μητρώου συμβούλων και εμπειρογνωμόνων" και "Κανονισμός ενισχύσεων 1998/2006 της ΕΕ".

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 

Αποδέκτες:

1) Γυναίκες επιχειρηματίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισμοί), που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. 

2) Προαναφερόμενα φυσικά / νομικά πρόσωπα που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο ενεργειών κάποιου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόμου, επιχορηγήσεων του ΟΑΕΔ κλπ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 1/10/2007.

Περιοχή εφαρμογής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:

Για να θεωρηθεί μία επιχείρηση/νομικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιμη για τις δράσεις της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή):

• Να βρίσκεται σε λειτουργία.
• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο.
• Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγμένα ή/και σύμφωνα με το καταστατικό από γυναίκα.
• Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
• Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός της Επιτροπής 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει.

Μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες: 

• Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία, αλιεία, ορυχεία, λατομεία).
• Δραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis* (βλέπε παρακάτω σημείωση).
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο νυχτερινές ώρες.
• Επιχειρήσεις με τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή πνευματιστικών – αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των
γραφείων συνοικεσίων.
• Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (μπαρ).
• Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωματεία και οι ενώσεις.
• Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου.

* Σημείωση:
Σύμφωνα με τον κανόνα de minimis:

στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιμες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της νηματοποίησης λιναριού και κάνναβης. 
στον κλάδο ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, όλες οι δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες. 
στον κλάδο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οι επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες. 
στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ (παραγωγή, επεξεργασία ή εμπορία), επιλέξιμες είναι μόνο οι δραστηριότητες που αφορούν τα εξής: 
Α) Παγωτά.
Β) Προϊόντα αρτοποιίας, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής.
Γ) Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρούμενα είδη ζαχαροπλαστικής.
Δ) Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά.
Ε) Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόμοια ζυμαρικά.
ΣΤ) Υποκατάστατα καφέ. Συμπυκνώματα και εκχυλίσματα καφέ και τσαγιού. Αφεψήματα βοτάνων.
Ζ) Αρτύματα και καρυκεύματα (κέτσαπ, σάλτσες, μουστάρδα, μαγιονέζα).
Η) Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τροφές, παιδικές τροφές).
Θ) Σούπες, ζωμοί.
Ι) Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εμπορία χυμών από φρούτα
και λαχανικά).

Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούμενες γυναίκες επιχειρηματίες και γυναικείες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται με εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, είτε ευνοούν τη χρησιμοποίηση εγχωρίων προϊόντων σε βάρος των εισαγομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, εδ. (β) & (γ) του Κανονισμού 69/2001 της Επιτροπής.
Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εμπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισμα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνημμένο αρχείο. 
 

Τι χρηματοδοτείται

Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες. 
Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshops). 
Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές, σε εκθέσεις και συνέδρια. 
Πραγματοποίηση διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας. 
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης κτλ. και λογισμικού. 


Ύψος και είδος ενίσχυσης

Τα παρεχόμενα από το πρόγραμμα κίνητρα έχουν τη μορφή χρηματικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος είναι είτε χρηματικές, είτε άλλου είδους. Ειδικότερα, το παρόν πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των Γυναικών Επιχειρηματιών υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 69/2001 της Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανόνας de minimis). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και κάθε άλλου είδους ενισχύσεις που δίδονται σύμφωνα με τον κανόνα de minimis δεν θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 € ανά τριετία και ανά δικαιούχο.

Οι επιλέξιμες δαπάνες (κατ΄ ανώτατο όριο) ανά κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών είναι οι εξής:

Μεμονωμένη συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshop), μέχρι 1.500 €. 
Λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέχρι 8.000 €. 
Μεμονωμένες επιχειρηματικές αποστολές, μέχρι 2.000 €. 
Μεμονωμένη συμμετοχή σε εκθέσεις, μέχρι 6.000 €. 
Μεμονωμένη συμμετοχή σε συνέδρια, μέχρι 2.000 € ανά συνέδριο. 
Εκστρατείες διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας, μέχρι 8.000 €. 
Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, μέχρι 15.000 €. 
Οι αναλυτικές επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνημμένο αρχείο. 


Προϋπολογισμός
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 300.000,00 €

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 

Αρμόδιος Φορέας 
Επωνυμία: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) 


Πρόσθετα στοιχεία: 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: www.eommex.gr

ΚΥΑ 113286 Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Κανονισμός Υλοποίησης (pdf, 490 KB, 65 σελίδες).

Πρόσκληση του προγράμματος (doc, 85 KB, 6 σελίδες).

Ενημερωτικό Έντυπο του προγράμματος (pdf, 5 MB, 4 σελίδες).

 

Η ημερομηνία αναφέρεται στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Δευτέρα, Νοέμβριος 5, 2007
Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ