Τέσσερις (4) εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά τέσσερις (4) εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.
 

 

Α/Α Κωδικός Έργου  Βαθμολογία Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν10ΨΒ-0024362 100 Ιόνιων Νήσων 50.000 € 25.000,00 €
2 Ν10ΨΒ-0023350 81,36 Ιόνιων Νήσων 20.235,00 € 10.117,50 €.
3 Ν10ΨΒ-0017622 100 Πελοποννήσου 6.900,00 € 3.450,00 €
4 Ν10ΨΒ-0023219 65 Πελοποννήσου 22.910,00 € 11.455,00 €

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 15, 2020