Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' κύκλος" του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014-2020 για την πρώτη (1η) περίοδο υποβολών

Για την Κατηγορία Δικαιούχων Α η παράταση ισχύει έως την Τετάρτη 07/08/2019, ενώ για την Κατηγορία Δικαιούχων Β έως την Τετάρτη 31/07/2019. 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούλιος 19, 2019