Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Δαπάνες για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού o δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης o επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης o διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης o πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης o απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενισχύσεις καινοτομίας
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις υφιστάμενες και τις νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να είναι ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ 
 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ, Ατομική Επιχείρηση)  
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση:  60%

 

Προϋπολογισμός

Απο 10.000€ εως 330.000€ 

 

Περίοδος Υποβολης 

Από 8/10/2020 εως 11/12/2020

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου
 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 22, 2020