ΠΕΠ- Βορείου Αιγαίου – Εγκρίσεις για την Plan στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Η Plan Α.Ε είχε μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.  
 
 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΒΑΡ5-0099528

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

11.632,00€

8.142,40€

 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Απρίλιος 1, 2022