Αποτελέσματα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε την Ένταξη 1784 Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 40.052.114,99€  

 

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pepba.gr), προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τα Κεφάλαια 10.4. ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ και 10.5 Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σχετικά Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
Covid19-Voreio.pdf2.02 MB
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Απρίλιος 26, 2021