Αποτελέσματα για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινωσε την Ένταξη Πράξεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 25.016.635,25€

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης. Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Σχετικά Αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
sterea_ellada_covid_results.pdf3.83 MB
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 29, 2021