Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το ΗΜΑ ή αλλιώς Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, είναι στην ουσία μία online βάση δεδομένων, στην οποία γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση, των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση ή οργανισμός. Συγκεκριμένα,  στο μητρώο αυτό γίνεται η καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα, όπως είναι  η ποσότητα, ο τρόπος διαχείρισής τους, καθώς και το είδος τους. Σκοπό της διαδικασίας αυτής είναι να αποτυπωθεί συνολικά, η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται στην χώρα μας καθώς και η διανομή αυτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος τους από τους αρμόδιους φορείς.

Πιο συγκεκριμένα στόχοι του Ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων είναι:

1. Η καταγραφή όλων όσων εμπλέκονται με την διαχείριση και την παραγωγή των αποβλήτων

2. Η καταγραφή της ποσότητας και του είδους των αποβλήτων καθώς και η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών

3. Η ευκολότερη διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να διευκολύνεται και η διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων.

4. Η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται ή να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις που αφορούν το περιβάλλον.     

5. Η διευκόλυνση του ερευνητικού έργου καθώς και των σχετικών αναφορών και εκθέσεων.     

6. Η άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση μέσω διαδικτύου, όλων όσων εμπλέκονται καθώς.

7. Η σύνδεση και με άλλες πλατφόρμες δημοσίων φορέων.

8. Η ελαχιστοποίηση του φόρτου, του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται από την διοίκηση.

Υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων έχουν οι:

1. Όλες οι επιχειρήσεις, που παράγουν απόβλητα και  είναι δικαιούχοι περιβαλλοντικών αδειών, για παράδειγμα όσοι έχουν κάποια «Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» ή «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις».

2. Αποθήκες και διάφορες  μονάδες παραλαβής αποβλήτων, οι οποίες έχουν σχετικές άδειες.

3. Διανομείς και αποβλήτων, οι οποίοι έχουν σχετικές άδειες.

Σε περιπτώσεις, που κάποιος ανήκει σε πάνω από μία, από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε θα πρέπει να κάνει διαφορετική καταχώρηση για κάθε ιδιότητα.  

Σε πρώτο στάδιο, πρέπει να εγγραφούν όλοι οι υπόχρεοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Βεβαίως η διαδικασία δεν τελειώνει με την εγγραφή στο  ΗΜΑ. Πιο συγκεκριμένα  μετά την καταχώρηση των παραπάνω φορέων στο σύστημα, πρέπει ετησίως να καταθέτεται μία έκθεση αποβλήτων. Η εν λόγω έκθεση αποβλήτων περιλαμβάνει τον απολογισμό των αποβλήτων κάθε χρόνο. Η έκθεση, περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Αναλυτικότερα, στην έκθεση, περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τα απόβλητα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου, την ποσότητα, το είδος καθώς και το πώς η επιχείρηση τα διαχειρίζεται. Η εν λόγω έκθεση, μπορεί να συμπληρώνεται σταδιακά οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, αλλά η υποβολή της πραγματοποιείται αυτόματα την καταλυτική ημερομηνία υποβολής. Ύστερα από την υποβολή της, η έκθεση, δεν επιδέχεται καμία τροποποίηση. Το βάρος της εγκυρότητας, των στοιχείων, βαραίνει τον φορέα του οποίου η έκθεση κατατίθεται. Οι φορείς θα  πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση αποβλήτων, ακόμα και αν είναι μηδενική.

Η Plan A.E. με την μακρόπνοη εμπειρία της στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σας εγγυάται, πως μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξη σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, καθώς και την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.