Horizon Europe 2021-2027

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2021-2027», είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου, είναι επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι:

Πυλώνας 1 – Επιστήμη Αριστείας (Excellent Science)

Εστιάζει στη βασική έρευνα αιχμής, στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των ερευνητών μέσω δράσεων κινητικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη και διασύνδεση ερευνητικών υποδομών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές.

Ο Πυλώνας 1 περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων, όπως και στον Ορίζοντα 2020:

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υποστηρίζει έρευνα αιχμής, διεπιστημονικές συνεργασίες και πρωτοποριακές ιδέες σε νέα πεδία.

 • Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)

Η χρηματοδότηση αυτής της θεματικής περιοχής έχει στόχο την ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών υποδομών της Ευρώπης. Η διασύνδεσή τους διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών προάγοντας την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Πυλώνας 2 – Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (Global Challenges and European Industrial Competitiveness)

Ο Πυλώνας 2, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση βιομηχανικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής για την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και την επιτάχυνση του βιομηχανικού μετασχηματισμού. Περιλαμβάνει 6 Θεματικές Ομάδες (Clusters) δραστηριοτήτων.

Οι 6 Θεματικές Ομάδες (Clusters) είναι:

1. Υγεία (Health)

Στόχοι του Cluster 1 είναι:

 • Η προώθηση και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ευημερίας
 • Η αποτροπή ασθενειών και η μείωση της επιβάρυνσης που δέχονται οι κοινότητες λόγω αυτών
 • Η υποστήριξη του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας, έτσι ώστε να να παρέχουν καινοτόμες, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλους
 • Η δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκού κλάδου υγείας.

2. Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτικές κοινωνίες (Culture, Creativity and Inclusive Society)

Στόχοι του Cluster 2 είναι:

 • Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και προτεραιοτήτων σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχικότητας των πολιτών, καθώς και την προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η επιτυχημένη ανταπόκριση στους πολύπλευρους, κοινωνικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς.

3. Πολιτική προστασία για την κοινωνία (Civil Security for Society)

Ο στόχος του Cluster 3 είναι να συμβάλλει στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της από το οργανωμένο έγκλημα ή τις τρομοκρατικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου) και από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα (Digital, Industry and Space)

Στόχοι του Cluster 4 είναι:

 • Η προώθηση των βασικών τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαστημικών τεχνολογιών, θεμελιώνοντας το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας
 • Η στήριξη της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
 • Η συμβολή στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής υπεροχής και της αυτονομίας σε επίπεδο τεχνολογιών και πόρων.

6. Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment)

Στόχος του Cluster 6 είναι η δημιουργία νέας γνώσης, η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων (όπως η βιοποικιλότητα, το νερό και τα εδάφη).

Μέσα εφαρμογής του Πυλώνα 2

Οι δράσεις του Πυλώνα 2 υλοποιούνται κυρίως μέσω συνεργατικών έργων (δράσεις έρευνας και καινοτομίας – RIA, δράσεις καινοτομίας – ΙΑ), μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I Partnerships) και Αποστολών (Missions).

Ο κοινός στόχος των νέων εργαλείων (ευρωπαϊκές συμπράξεις και Αποστολές) είναι η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, με συντονισμένο τρόπο, ενσωματώνοντας πολιτικές και ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και τελικών χρηστών.

Πυλώνας 3 – Καινοτόμος Ευρώπη [Innovative Europe]

Ο Πυλώνας 3 έχει ως επίκεντρο την τόνωση ρηξικέλευθων καινοτομιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν αγορές και οικοσυστήματα που ευνοούν την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας. Προωθεί την αρχή της ανοικτής καινοτομίας (open innovation) μέσω της αλληλεπίδρασης φορέων και οικοσυστημάτων για τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, αλλά και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών.

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council)
 • EIC Accelerator (πρώην SME Instrument)
 • Executive Agency for Small and Medium Enterprises
 • Transition activities
 • Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας (European Innovation Ecosystems)

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες χώρες είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και άλλες συνδεδεμένες, τρίτες χώρες.

Η PLAN AE σημείωσε μεγάλη επιτυχία με την έγκριση πρότασης που υπέβαλε στο SME Instrument του Horizon 2014-2020, για λογαριασμό της Terracom Πληροφορική ΕΠΕ με προϋπολογισμό έργου 1.927.422,50 € και ευρωπαϊκή επιχορήγηση 1.349.195,75 € (70%). Μπορείτε, πιο αναλυτικά, να διαβάσετε εδώ (http://www.plan.gr/nea-megali-epitixia-Plan-Terracom-Horizon2020-QR-Patrol).
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ανεύρεση της κατάλληλης θεματικής ενότητας για την υποβολή πρότασης, τη σύνταξη της τεχνοοικονομική μελέτης καθώς και τη συλλογή, τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ως συνέχεια αυτής της διαδικασίας αλλά και ως αυτοτελές μέρος της συνεργασίας μας, αναλαμβάνουμε και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, την υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια της μέχρι την τελική εκταμίευση.

Σχετικά Αρχεία

Horizon Europe 2021-2027

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας