Έναρξη προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων Invent ICT