Μία (1) έγκριση στο Πρόγραμμα «LEADER ιδιωτικών φορέων»

 Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «LEADER ιδιωτικών φορέων»  της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

LD201-0053427

Δυτικής Ελλάδας

490.217,10€

269.619,40 €

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούνιος 16, 2020